Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Hướng dẫn38/HD-HCTNXPVN01/03/2018Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 Còn Download
Nghị định112/2017/NĐ-CP06/10/2017Quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975Còn Download
Quyết định408/QĐ-LĐTBXH20/03/2017. Ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có côngCòn Download
Quyết định63/QĐ- HCTNXPVN03/03/2017Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2019 Còn
Quyết định63/QĐ- HCTNXPVN03/03/2017Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Namkhóa III nhiệm kỳ 2014 – 2019 Còn
Quyết đinh29/2016/QĐ-TTg05/07/2016Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng thàng đối với thanh niên xung phong đã haonf thành nhiệm vụ trong kháng chiếnCòn Download
Thông tư liên tịch20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH30/06/2016Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ Còn Download
Thông tư liên tịch45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH25/11/2015Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Download
Nghị định07/2014/TT-BNV29/09/2014Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 Còn Download
Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH30/07/2014Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Còn Download
1 2 3 7