Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Thông tư liên tịch08 /2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC16/04/2012Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Còn Download
Thông tư01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC05/01/2012Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Camwphuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcCòn Download
Quyết đinh40/2011/QĐ-TTg27/11/2011Quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Luật03/2011/QH1311/11/2011Theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo, Còn Download
Luật02/2011/QH1311/11/2011Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.Còn Download
Luật03/2011/QH1311/11/2011Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáoCòn Download
Quyết định62/2011/QĐ-TTg09/11/2011Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcCòn Download
Quyết định68/2010/QĐ-TTg01/11/2011Về việc quy định hội có tính chất đặc thù Còn Download
Quyết định40/2011/QĐ-TTg27/07/2011Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Download
Quyết định30/2011/QĐ-TTg01/06/2011Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Còn Download
1 2 3 4 5 7