Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đăng lúc: 07-05-2020 8:52 Sáng - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:  23 /HD-MTTW-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày  24  tháng  3  năm 2020

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(18/11/1930 – 18/11/2020)

 

          Thực hiện Công văn số 10784-CV/VPTW ngày 18/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          – Thông qua hoạt động kỷ niệm để góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

          – Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

          – Khẳng định những thành tựu to lớn của Nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới.

          – Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

          – Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

I. Ở Trung ương

 1. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia

– Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

          – Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

          – Thời gian dự kiến: 9h00’, ngày 18/11/2020 (Thứ Tư).

          Trước khi vào làm lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

 1. Hội thảo khoa học cấp quốc gia

          – Chủ đề: “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

          – Đơn vị thực hiện: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

          – Thời gian: Tháng 10/2020.

 1. Triển lãm ảnh chủ đề “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – những chặng đường vẻ vang”

          – Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

          – Thời gian: Tháng 11/2020.

 1. Xây dựng phim tài liệu

          – Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

          – Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2020.

 1. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

          – Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

          – Thời gian: Tháng 11/2020.

II. Ở địa phương

 1. Tổ chức mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống:

1.1. Đối với  một số tỉnh, thành phố gắn với quá trình lịch sử của Mặt trận (các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Nam, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh…) tham mưu cấp ủy phối hợp chính quyền tổ chức mít tinh kỷ niệm.

          – Danh nghĩa tổ chức: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ở cấp mình.

          – Thành phần: Ngoài các đại biểu cấp tỉnh, tùy vào tình hình ở mỗi địa phương có thể mời thêm đại biểu ở cấp huyện và cấp xã để thể hiện hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

          – Nội dung: Ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận; quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận trên địa bàn; tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến to lớn cho công tác Mặt trận qua các giai đoạn cách mạng Việt Nam; phát huy vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận ở địa phương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          – Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11 đến 10/11/2020.

          1.2. Đối với các địa phương khác, căn cứ điều kiện cụ thể để tham mưu cấp ủy tổ chức mít tinh, gặp mặt truyền thống hoặc tổ chức hình thức kỷ niệm phù hợp.

 1. Hội thảo khoa học hoặc tổ chức gặp mặt, tôn vinh đại biểu các tầng lớp nhân dân, các vị cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ ở địa phương đã có nhiều công lao to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.1. Đối với  một số tỉnh, thành phố gắn với quá trình lịch sử của Mặt trận (các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Nam, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh…) tham mưu cấp ủy phối hợp chính quyền tổ chức hội thảo khoa học hoặc tổ chức gặp mặt.

– Nội dung: Ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận, tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến to lớn cho công tác Mặt trận ở địa phương qua các giai đoạn cách mạng Việt Nam; vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận ở địa phương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

          – Đơn vị thực hiện: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp và các cơ quan liên quan ở địa phương.

          2.2. Đối với các địa phương khác, căn cứ điều kiện cụ thể để tham mưu cấp ủy tổ chức hội thảo khoa học hoặc gặp mặt truyền thống hoặc tổ chức hình thức kỷ niệm phù hợp.

 1. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

          – Tất cả các khu dân cư trong cả nước đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với hình thức:

          + Phần lễ: Tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, huy động toàn thể nhân dân trong khu dân cư (hoặc liên khu dân cư), mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp về dự.

          + Phần hội: Tổ chức các hoạt động trao nhà đại đoàn kết, khánh thành các công trình dân sinh, công cộng đã thực hiện trong phong trào thi đua yêu nước do Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

          Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó tại khu dân cư.

          – Tổ chức thực hiện: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương.

 1. Các hoạt động khác: Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại mỗi địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có thể lựa chọn, đề xuất và triển khai các hoạt động phù hợp, thiết thực như: về nguồn, triển khai các công trình chào mừng kỷ niệm…

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Căn cứ Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam được Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phê duyệt, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp mình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, cơ quan Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi – Hà Nội; Điện thoại: 024.39289210; email: phuong86mttw@gmail.com) để kịp thời theo dõi, tổng hợp kết quả chung.

 

Nơi nhận:

– Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (để b/c);
– Các Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN;
– Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố;
– Các tổ chức thành viên của Mặt trận ở TW;
– Các ban, đơn vị thuộc cơ quan UBTWWMTTQVN;
– Báo Đại đoàn kết, Báo Người Công giáo VN; Tạp chí Mặt trận; Trang Thông tin điện tử MTTQVN;
– Lưu VP, BTG.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hầu A Lềnh

 

 

 

 

 

 

Download văn bản: Download