Đại đoàn kết: Sức mạnh “Diên Hồng” vượt qua covid-19