Hướng dẫn số 38/HD-HCTNXPVN về thi đua khen thương 2018 ngày 01/3/2018

Đăng lúc: 09-03-2018 9:43 Sáng - Đã xem: 65 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

Số:  38    /HD-HCTNXPVN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày   01  tháng  3     năm 2018

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác thi đua khen thưởng năm 2018

 

Căn cứ Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019 được ban hành kèm theo quyết định số 63/QĐ- HCTNXPVN ngày 03 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2018;

Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 như sau:

I. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ 6 đã xác định chủ đề hoạt động của năm 2018 là năm “Xây dựng Hội vững mạnh, tích cực tham gia công tác xã hội ở cộng đồng, vì nghĩa tình đồng đội”; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 5 nội dung chương trình hành động do đại hội lần thứ III, Hội Cựu TNXP Việt Nam đề ra, năm 2018 tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị; tăng cường các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội.
 2. Phối hợp các ngành, các cấp, các địa phương rà soát, tiếp tục kiến nghị Nhà nước thực hiện những việc còn tồn đọng về chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 3. Kiện toàn bộ máy, cán bộ Hội Cựu TNXP các cấp, xây dựng hội vững mạnh; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuối năm 2019 bằng những công trình, việc làm thiết thực và hiệu quả.

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG VÀ KHEN THƯỞNG

A.   Tổ chức phát động thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua

– Các tỉnh Thành hội căn cứ vào nội dung thi đua, xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương.

Đăng ký danh hiệu thi đua.

           + Đơn vị thi đua xuất sắc là các Tỉnh, Thành hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra đề nghị tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

           + Đơn vị thi đua tiên tiến là các Tỉnh, Thành hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất sắc các mặt công tác đề nghị tặng Bằng khen.

– Căn cứ vào kết quả của từng nội dung thi đua để cho điểm, tổng số điểm đạt được do các tỉnh Thành hội tự đánh giá, phải đạt được trên 90 điểm trên tổng số 100 điểm mới được xem xét công nhận là tổ chức Hội Cựu TNXP cấp tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

B.     Các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua.

Các Tỉnh, Thành hội căn cứ vào kết quả thực hiện của từng nôi dung thi đua để đánh giá phân loại trên cơ sở thang điểm (100) cụ thể như sau:

1. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh: 20 điểm

– Kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ kịp thời, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức Hội đề ra theo đúng quy định của Điều lệ Hội Cựu TNXP và Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014 – 2019): 5 điểm.

– Cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực thi nhiệm vụ công tác, nhiệt tình trách nhiệm với tổ chức Hội: 5 điểm.

– Ban Chấp hành, Ban thường vụ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, đồng thuận không có đơn thư khiếu nại, tố cáo: 5 điểm.

– Phát triển hầu hết cựu TNXP ở địa phương cơ sở vào tổ chức Hội, đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến nội dung sinh hoạt thu hút đông đảo hội viên tham gia: 5 điểm

2. Hoạt động nghĩa tình đồng đội gắn với phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo bền vững vì nghĩa tình đồng đội” đạt kết quả thiết thực: 20 điểm

– Xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội có mức bình quân 01 triệu đồng/hội viên với nhiều hình thức: Vận động hội viên tự nguyện đóng góp; nuôi heo đất, nhận công trình, …có thu, chi, quản lý chặt chẽ, công khai, sử dụng đúng mục đích vì lợi ích của hội viên:  4 điểm.

– Triển khai sâu rộng phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững”, giúp nhau vốn, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, giải quyết việc làm, biểu dương tôn vinh các cựu TNXP vươn lên thoát nghèo, nhiệt tình giúp đỡ đồng đội khó khăn và có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: 4 điểm.

– Tích cực vận động các cơ quan tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ tổ chức Hội xây dựng tổ chức và hoạt động: 4 điểm.

– Tổ chức tốt các hoạt động nghĩa tình, xây tặng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà dột nát, tặng sổ tiết kiệm, thăm tặng quà lúc ốm đau, mừng thọ, viếng tang lễ: 4 điểm.

– Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác nữ. Trong hoạt động nghĩa tình đồng đội cần quan tâm chăm sóc đối với nữ cựu TNXP ốm đau, bệnh tật, kinh tế khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa: 4 điểm.

3. Thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tham gia giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất là các trường hợp không còn giấy tờ gốc: 20 điểm

– Cập nhật kịp thời số liệu thống kê về cựu TNXP ở địa phương: 5 điểm

– Đạt nhiều kết quả cao trong tham gia giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP có đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng và nhà nước: 10 điểm.

– Tích cực chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các cựu TNXP kê khai, xác minh, không để sai sót, tiêu cực: 5 điểm

4. Triển khai sâu rộng phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 20 điểm

– Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên cựu TNXP về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khuyến khích đăng ký một việc làm thiết thực phù hợp để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội nghị BCH lần 4: 5 điểm.

 – Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội ở địa phương cơ sở; đạt được kết quả cụ thể, thiết thực trong cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo hầu hết các gia đình cựu TNXP đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình không có ai vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội: 10 điểm.

– Tổ chức Hội địa phương có những hình thức, biện pháp kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”: 5 điểm

5. Quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ với những hình thức phong phú hấp dẫn có tính giáo dục sâu sắc thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và cựu TNXP tham gia: 20 điểm

– Có các nội dung phối hợp giữa tổ chức Hội và tổ chức Đoàn về giáo dục truyền thống cách mạng truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ: 5 điểm.

– Tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, tháng thanh niên và ngày truyền thống TNXP với nhiều hình thức như: giao lưu gặp gỡ cựu TNXP và thanh thiếu niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi tìm hiểu truyền thống: 5 điểm.

– Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, các gia đình có công với cách mạng: 5 điểm.

– Vận động các cựu TNXP và thanh thiếu niên tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích cách mạng, các địa danh lịch sử TNXP, dâng hương, hoa, thắp nến tri ân: 5 điểm.

C.   Tự đánh giá và đề nghị hình thức khen thưởng

Các Tỉnh, Thành hội tự đánh giá cho điểm theo tiêu chí và thang điểm đề ra và đề nghị hình thức khen thưởng. Trung ương Hội sẽ tiếp thu ý kiến các Tỉnh, Thành hội về việc đề xuất các Tỉnh, Thành hội khác xứng đáng được tặng cờ Đơn vị Thi đua xuất sắc năm 2018. Tỉnh, Thành hội nào mất đoàn kết nội bộ không được xem xét khen thưởng

1. Tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018

– Các Tỉnh, Thành hội đề nghị tặng cờ phải đạt số điểm trên 90, được Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trung ương Hội xem xét và quyết định tập thể. Số lượng cờ khoảng 1/3 số Hội Cựu TNXP cấp tỉnh.

2. Tặng Bằng khen cho cán bộ hội viên và tổ chức Hội địa phương

 1. Đối với cán bộ hội viên

– Các Tỉnh, Thành hội có số hội viên dưới 1.000  được đề nghị tặng không quá 4 bằng khen.

– Các Tỉnh, Thành hội có số hội viên từ 1.000 đến 4.000  cứ thêm 500 hội viên được đề nghị tặng thêm 1 bằng khen.

– Các Tỉnh, Thành hội có số hội viên trên 4000 thì cứ thêm 3.000 được đề nghị tặng thêm 1 bằng khen.

 1. Đối với tổ chức Hội

Hội Cựu TNXP cấp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một số mặt, đạt trên 80 điểm được đề nghị tặng Bằng khen.

Các Hội Cựu TNXP cấp huyện xuất sắc nhất được đề nghị tặng bằng khen không quá 10% số tổ chức hội cấp huyện.   

Các Hội Cựu TNXP cấp xã xuất sắc nhất được đề nghị tặng bằng khen không quá 03% số tổ chức hội cấp xã.  

Số lượng bằng khen cụ thể từng tỉnh xem phụ lục kèm theo. Có thể điều chỉnh số lượng bằng khen các cấp tỉnh, huyện, xã sao cho không thay đổi số tổng bằng khen tập thể. Kinh phí dành cho khen đột xuất chiếm khoảng 10% kinh phí khen thưởng.

D.   Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng:

 1. Tặng cờ:
 • Tờ trình;
 • Bản tóm tắt thành tích;
 • Biên bản hiệp y của Hội đồng Thi đua cấp tỉnh.
 1. Tặng bằng khen:
 • Tờ trình kèm theo danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng;
 • Biên bản Hội đồng thi đua của Hội Cựu TNXP cấp tỉnh có tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng.
 1. Huy hiệu:
 • Tờ trình kèm theo danh sách cá nhân đề nghị tặng huy hiệu.

Hồ sơ khen thưởng gửi về Trung ương Hội gồm cả bản giấy và file dạng .doc hay docx. Thời hạn gửi hồ sơ không quá ngày 30/11 theo dấu bưu điện.

Các Tỉnh, Thành hội triển khai tổ chức thực hiện, mọi vướng mắc trao đổi với Ban Tuyên truyền Thi đua của Trung ương Hội./.

Nơi gửi:

– Các Tỉnh, Thành hội;
– Các Ban & VP;
– Lưu VT- Ban TTTĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Cù Văn Phiên

 

 

 

PHỤ LỤC
Phân bổ số bằng khen từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Kèm theo hướng dẫn số 38 /HD-HCTNXPVN ngày   01    tháng  3    năm 2018

 

Số TT

Tỉnh, Thành hội

Số bằng khen cá nhân

Số bằng khen tập thể

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng hợp

1

An Giang

1

0

0

0

2

Bà Rịa –Vũng Tàu

6

1

2

3

3

Bắc Giang

12

1

6

7

4

Bắc Kạn

7

1

3

4

5

Bạc Liêu

4

1

1

2

6

Bắc Ninh

11

1

3

4

7

Bến Tre

10

1

3

4

8

Bình Định

10

1

3

4

9

Bình Dương

4

1

1

2

10

Bình Phước

7

1

2

3

11

Bình Thuận

9

1

3

4

12

Cà Mau

5

1

2

3

13

Cần Thơ

3

0

1

1

14

Cao Bằng

6

1

1

2

15

Đà Nẵng

5

1

1

2

16

Đăk Lăk

10

2

3

5

17

Đăk Nông

5

1

0

1

18

Điện Biên

7

1

1

2

19

Đồng Nai

8

1

3

4

20

Đồng Tháp

2

0

0

0

21

Gia Lai

8

2

3

5

22

Hà Giang

5

1

0

1

23

Hà Nam

10

1

3

4

24

Hà Nội

29

3

15

18

25

Hà Tĩnh

14

1

8

9

26

Hải Dương

14

1

8

9

27

Hải Phòng

13

1

6

7

28

Hậu Giang

2

0

0

0

29

Hòa Bình

7

1

3

4

30

Hưng yên

11

1

5

6

31

Khánh Hòa

9

1

0

1

32

Kiên Giang

6

1

0

1

33

Kon Tum

6

1

0

1

34

Lai Châu

5

1

2

3

35

Lâm Đồng

7

1

3

4

36

Lạng Sơn

7

1

4

5

37

Lào Cai

5

1

2

3

38

Long An

10

2

3

5

39

Nam Định

12

1

7

8

40

Nghệ An

21

2

13

14

41

Ninh Bình

10

1

4

5

42

Ninh Thuận

5

1

1

2

43

Phú Thọ

11

1

4

5

44

Phú Yên

6

1

1

2

45

Quảng Bình

19

1

4

5

46

Quảng Nam

12

2

6

8

47

Quảng Ngãi

12

1

5

6

48

Quảng Ninh

7

1

3

4

49

Quảng Trị

10

1

2

3

50

Sóc Trăng

2

1

0

1

51

Sơn La

6

1

3

4

52

T/P Hồ Chí Minh

15

2

9

11

53

Tây Ninh

7

1

2

3

54

Thái Bình

18

1

9

10

55

Thái Nguyên

9

1

5

6

56

Thanh Hóa

31

3

17

20

57

Thừa Thiên – Huế

10

1

2

3

58

Tiền Giang

8

1

3

4

59

Trà Vinh

1

0

0

0

60

Tuyên Quang

6

1

3

4

61

Vĩnh Long

6

0

0

0

62

Vĩnh Phúc

10

1

4

5

63

Yên Bái

6

1

3

4

 

Tổng cộng

560

67

213

280

 

Download văn bản: Download