Công văn 34/HCTNXPVN về tặng, truy tặng Huy chương  “Thanh niên xung phong vẻ vang”

Đăng lúc: 12-03-2024 1:36 Chiều - Đã xem: 218 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

––––––––

Số: 34/HCTNXPVN

V/v tặng, truy tặng Huy chương

 “Thanh niên xung phong vẻ vang” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi: – Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố

                – Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh

          Ngày 06/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ- CP, Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho Thanh niên xung phong (TNXP) có thành tích trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Điều 13 của Nghị định; Hội Cựu TNXP Việt Nam đề nghị các Tỉnh, Thành hội, các Ban liên lạc tổ chức triển khai một số nội dung công việc sau:

          – Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định đến các cấp Hội và hội viên. Đây là niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích, cống hiến của lực lượng TNXP, cũng như mỗi cá nhân trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; để từ đó phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng hội viên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay.

          – Hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn hội viên kê khai, xác lập lập hồ sơ kèm theo các giấy tờ liên quan đảm bảo đúng theo quy định. Tránh tình trạng hồ sơ nộp lên không đảm bảo (bản khai không đúng, giấy tờ kèm theo không đảm bảo tính pháp lý, hoặc không đúng đối tượng…) phải làm lại, hoặc bổ sung, làm mất thời gian và phiền hà cho hội viên.

         – Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp thẩm định hồ sơ, cũng như tham gia các cuộc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp để xem xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân đúng vai trò “Hội là nhân chứng lịch sử”, là điều kiện hợp pháp được Chính phủ quy định để chứng nhận đối tượng phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng, truy tặng Huy chương theo quy định của Nghị định.

          – Phối hợp kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng đối tượng và tiêu chuẩn; đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề khiếu nại phát sinh (nếu có).

          Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Hội, yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện, thường xuyên báo cáo về Trung ương hội để theo dõi chỉ đạo, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ Nội vụ (để bc);
– Website TW hội;
– Lưu: VT,CS.

CHỦ TỊCH

Vũ Trọng Kim

Download văn bản: Download