Công văn số 241/HCTNXPVN về góp ý Luật Thi đua, khen thưởng

Đăng lúc: 10-08-2018 10:22 Chiều - Đã xem: 76 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

––––––––

Số: 241/HCTNXPVN

V/v tham gia ý kiến xây dựng Luật Thi đua – khen thưởng, phần tặng thưởng Huy chương TNXP vẻ vang

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

– Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố

 

– Ban liên lạc Cựu TNXP các tỉnh An Giang,

 Đồng Tháp, Trà Vinh

 

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ Nội vụ đã dự thảo Tờ trình, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi), trong đó có nội dung tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” gửi các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương để góp ý.

Sau khi làm việc với lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thống nhất cần lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các Hội, Ban liên lạc và cựu TNXP cả nước. Về bản góp ý, đề nghị của Trung ương Hội có nội dung cơ bản là:

– Đề nghị tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 3257-CV/VPTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng; để ghi nhận thời gian phục vụ tại ngũ, xây dựng Lực lượng thanh niên xung phong các thời kỳ và là kỷ niệm vinh dự của Nhà nước đối với cá nhân TNXP (như “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” tặng cho cá nhân trong lực lượng Quân đội).

– Không đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” vì sẽ hiểu lầm trùng lắp với đã khen thưởng thành tích kháng chiến.

– Đề nghị sớm sửa đổi Luật Thi đua – Khen thưởng hoặc có Nghị quyết riêng của Quốc hội để tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân TNXP, vì tuổi đời cựu TNXP đã rất cao (chống Pháp đã trên 80 – 90 tuổi, chống Mỹ đã trên 70 – 80 tuổi, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã trên 70 tuổi).

Đề nghị các Hội, Ban liên lạc và cựu TNXP nghiên cứu nội dung tham gia của Trung ương Hội (nêu trên) để góp ý kiến trực tiếp với cơ quan soạn thảo về đề nghị sửa đổi Luật Thi đua – Khen thưởng và tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Thể thức góp ý kiến, đề nghị:

– Các Hội, Ban liên lạc Cựu TNXP các tỉnh, thành phố (với tư cách là đại diện cho gần…. (số lượng cựu TNXP địa phương)… góp ý, đề nghị bằng văn bản gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (địa chỉ số 103, phố Quán Thánh, Quận ba Đình, thành phố Hà Nội và file điện tử gửi về địa chỉ Email: huyenthang79@gmail.com) và Bộ Nội vụ (địa chỉ số 8, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Thời gian: trước ngày 22/8/2018.

– Đối với các cựu TNXP góp ý, đề nghị gửi bằng thư viết, cũng gửi về theo 2 nơi như địa chỉ và thời hạn nêu trên.

Đề nghị Hội, Ban liên lạc Cựu TNXP các tỉnh, thành phố, các cựu TNXP hết sức quan tâm, góp ý kiến đề nghị kịp thời.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

– Như trên;
– Trang tin điện tử Hội;
– Lưu VP, Ban CS.

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký 

 Nguyễn Cao Vãng