Công văn số 32/HCTNXPVN kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đối với TNXP

Đăng lúc: 18-02-2019 9:42 Sáng - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

 

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
––––––––––
Số: 32/HCTNXPVN

V/v kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đối với TNXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày  17  tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

– Thủ tướng Chính phủ

 

– Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế (sau đây viết tắt là Nghị định). Khi nghiên cứu nội dung Nghị định và phản ảnh của cựu thanh niên xung phong các địa phương, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế một số nội dung về bảo hiểm y tế đối với TNXP như sau:

  1. Về đối tượng áp dụng (tham gia bảo hiểm y tế)

Tại Điểm d Khoản 5 Điều 3 (Nhóm do ngân sách nhà nước đóng) Nghị định quy định: “Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”, quy định này chưa chính xác, trùng lắp và thiếu đối tượng, gặp nhiều khó khăn khi áp dụng, vì:

Thứ nhất: Việc lấy tiêu chí hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg để xác định TNXP hưởng bảo hiểm y tế là không đúng vì Quyết định này chỉ quy định chế độ bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp mai táng, không quy định chế độ trợ cấp.

Thứ hai: Quy định TNXP đã hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ là chưa đủ, vì Quyết định này thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (chống Pháp và chống Mỹ), do đó quy định phải viện dẫn cả Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg mới đủ.

Để áp dụng đúng, đủ, không bỏ sót đối tượng và không khó khăn khi áp dụng, Hội Cựu TNXP Việt Nam đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Điểm d Khoản 5 Điều 3 Nghị định như sau: “Thanh niên xung phong được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; TNXP đã hưởng trợ cấp 1 lần đối với người còn sống, hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ”.

  1. Về mức hưởng chi phí khám chữa bệnh

Theo báo cáo của Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố, trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, có gần 200 ngàn cựu TNXP đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, với mức hưởng chi phí khám chữa bệnh 100%. Nhưng nay thực hiện Nghị định, số cựu TNXP trên chỉ được hưởng mức chi phí khám chữa bệnh 80%. Trong khi đó, Cựu chiến binh (quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP), có các đối tượng là quân nhân, công nhân viên quốc phòng, dân quân, tự vệ làm nhiệm vụ tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp bạn Lào cũng như TNXP lại được hưởng mức 100% chi phí khám chữa bệnh. Hầu hết cựu TNXP kiến nghị cho rằng quy định như vậy là có sự phân biệt đối xử, thiếu công bằng, đề nghị chỉnh sửa để đảm bảo quyền lợi của cựu TNXP như trước đây (hưởng mức 100% chi phí khám chữa bệnh).

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Hội Cựu TNXP Việt Nam không được tham gia ý kiến khi dự thảo văn bản, nay nghiên cứu nội dung Nghị định, Hội Cựu TNXP Việt Nam thấy thắc mắc, kiến nghị của cựu TNXP các địa phương là có cơ sở. Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung về đối tượng và mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đối với TNXP như Cựu chiến binh.

Đa số cựu TNXP nay tuổi đời đã rất cao (trên dưới 70, 80, 90 tuổi), sức khỏe ngày càng suy giảm, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn rất cần chế độ bảo hiểm y tế. Vì vậy, Hội Cựu TNXP Việt Nam kính mong Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế quan tâm, xem xét sớm giải quyết kiến nghị trên.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

– Như trên;
– Ban Dân vận Trung ương;
– Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Lưu VP, Ban CS.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Trọng Kim

 

 

 

Download văn bản: Download