Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 127 (Tháng 3+4/2020)