Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 125 (T11+12/2019)