Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 128 (Tháng 5+6/2020)