Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 130 (tháng 9+10/2020)