Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 135 (tháng 7+ 8/2021)