Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 140 (tháng 05+ 06/2022)