Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 141 (tháng 07+ 08/2022)