Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 142 (tháng 9+ 10/2022)