Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 143 (tháng 11+ 12/2022)