Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 123 (Tháng 9+10/2019)