Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

Đăng lúc: 29-04-2020 10:53 Sáng - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

 

BAN THƯỜNG TRỰC UBTWMTTQ VIỆT NAM-CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI,
 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CN VIỆT NAM 
Số: 03 /CTrPH-MTTW-TCTV

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày 12 tháng  3  năm 2020

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

 

 

Căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất ban hành chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì trong năm 2020, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Đảm bảo phát huy hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận, sự chủ động sáng tạo của các tổ chức thành viên trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.
 2. Tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhất là ở cơ sở, địa bàn dân cư.
 3. Công tác phối hợp phải thiết thực, có trọng tâm. Định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và thường xuyên nhân rộng, làm lan tỏa các điển hình tiêu biểu trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

B. NỘI DUNG PHỐI HỢP

I. Về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 1. Nội dung phối hợp

1.1. Vận động Nhân dân phát huy nội lực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

1.2. Động viên Nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 1. Trọng tâm phối hợp thực hiện

2.1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

a) Chủ trì phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

b) Giám sát: Việc huy động nguồn lực của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; quá trình bình xét, công nhận địa phương đạt chuẩn (hoàn thành) nông thôn mới hoặc nông thôn kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

c) Tham gia xét địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

2.2. Phối hợp giữa các tổ chức thành viên nòng cốt

a) Về vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi thói quen, hạn chế dùng đồ nhựa, túi nilon sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày.

– Hội Nông dân Việt Nam: Chủ trì vận động nông dân thực hiện thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm quy định.

– Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, bảo đảm vệ sinh vườn, nhà ở.

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chủ trì vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm; vận động thanh niên trồng cây xanh, hoa khu vực công cộng của khu dân cư.

– Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Chủ trì vận động nhân dân giám sát các cơ sở làng nghề, các hộ tư nhân trong việc xả thải, chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo quy định.

Hội Người cao tuổi Việt Nam: Chủ trì vận động người cao tuổi thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 239/CTrPH-HNCT-BTNMT ngày 26/7/2017 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2022.

– Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Chủ trì vận động xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

b) Về vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Chủ trì vận động hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Tổ chức các hoạt động về an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại các khu dân cư.

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư.

– Hội Người cao tuổi Việt Nam: Chủ trì vận động người cao tuổi phát huy “Tuổi cao – Gương sáng”, xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

c) Về vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Chủ trì xây dựng mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

– Hội Nông dân Việt Nam: Vận động cán bộ, hội viên, nông dân giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, ấp, bản, làng,…; xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự.

– Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Chủ trì vận động hội viên giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội.

– Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Là nòng cốt trong tham gia vận động nhân dân thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự.

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Xây dựng các tổ (đội) thanh niên xung kích bảo vệ trật tự, an ninh khu dân cư.

Hội Người cao tuổi Việt Nam: Chủ trì công tác vận động, hòa giải, cảm hóa người phạm tội ở khu dân cư.

d) Về việc lấy ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

– Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam: Chủ trì công tác tập huấn, họp dân, in phiếu, tổng hợp, niêm yết và báo cáo kết quả.

– Các tổ chức thành viên của Mặt trận: Phối hợp công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương, về trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến đánh giá kết quả, phối hợp lấy phiếu, tổng hợp phiếu.

II. Về vận động và thực hiện hỗ trợ người nghèo

 1. Nội dung phối hợp

1.1. Vận động sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (gọi chung là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước) hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

1.2. Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, trọng tâm là tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào dịp 17/10 góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

1.3. Phân bổ nguồn lực hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo tập trung vào hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán.

1.4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát nguồn hỗ trợ người nghèo của các địa phương được Trung ương hỗ trợ.

1.5. Phối hợp chia sẻ thông tin, giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình và tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác vận động ủng hộ người nghèo, cộng đồng nghèo và các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

 1. Trọng tâm phối hợp thực hiện

a) Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

–  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban vận động Trung ương; chủ trì vận động cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia chương trình an sinh xã hội; chủ trì tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào dịp 17/10/2020; chủ trì phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, cộng đồng nghèo và kinh phí thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng khó khăn.

– Các tổ chức thành viên của Mặt trận: Vận động hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức vận động nguồn lực trong tổ chức mình để hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên khó khăn; thực hiện trách nhiệm thành viên theo Kế hoạch của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”.

–  Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cùng với thực hiện các hoạt động trên, tiếp tục vận động nhân dân và các cấp Hội phát triển Dự án “Ngân hàng bò” hỗ trợ sinh kế cho người nghèo.

b) Công tác hỗ trợ và tổ chức thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng khó khăn.

 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (theo đề nghị của các tỉnh, thành phố); xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất và mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết theo Kế hoạch (Dự thảo Kế hoạch được lấy ý kiến thành viên Ban vận động Trung ương vào kỳ họp Ban vận động tháng 8/2020).

 Các tổ chức thành viên khác: Phối hợp thực hiện theo Kế hoạch chung.

Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tổ chức thiết thực, trọng tâm phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam” để hỗ trợ cho các hộ nghèo có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

c) Công tác kiểm tra, giám sát việc vận động và hỗ trợ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác vận động, hỗ trợ người nghèo của các địa phương theo Quy chế quản lý Quỹ và nguồn được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; giám sát việc vận động nguồn lực và hỗ trợ từ quỹ xã hội, từ thiện.

 Các tổ chức thành viên của Mặt trận: Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác vận động, hỗ trợ người nghèo của các địa phương theo Quy chế quản lý Quỹ và nguồn được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương theo kế hoạch của Ban vận động.

III. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 1. Nội dung phối hợp

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động; Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

1.2. Tích cực phối hợp các ngành chức năng, các doanh nghiệp tổ chức chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng; tổ chức chương trình “người tiêu dùng bình chọn sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng”…

1.3. Gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể để xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động ở địa phương, đơn vị, cơ sở.

1.4. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong giám sát thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về phát triển kinh tế, về khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam, về khởi nghiệp sáng tạo, về công tác quản lý thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại.

 1. Trọng tâm phối hợp thực hiện

a) Công tác tham gia xây dựng, đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

–  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì tổ chức các hoạt động phản biện, góp ý dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

– Phòng Công nghiệp – Thương mại Việt nam: Chủ trì tổ chức các tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến của các nhà quản lý, các doanh nghiệp; tổng hợp và đề xuất các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới nội dung cuộc vận động với các cơ quan chức năng; vận động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, chinh phục người tiêu dùng và chú trọng thị trường trong nước, đồng thời chinh phục khách hàng quốc tế để hàng hóa của Việt Nam có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới.

b) Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động

 Các tổ chức thành viên của Mặt trận:

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên quan tâm, sử dụng hàng hóa, sản phẩm có xuất xứ của Việt Nam; phối hợp giới thiệu, quảng bá sản phẩm tốt, chất lượng bảo đảm cho người tiêu dùng.

– Xây dựng, nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động; Tổ chức biểu dương khen thưởng và đề nghị Ban chỉ đạo khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

c) Các hoạt động khảo sát, giám sát

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận: Phối hợp với MTTQ Việt Nam trong công tác kiểm tra giám sát; động viên khuyến khích người dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác hành vi làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm phát huy hiệu quả Cuộc vận động.

IV. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”)

 1. Nội dung phối hợp

– Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tới cán bộ, đảng viên các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

– Hướng dẫn các cấp hội viên, đoàn viên cả nước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

– Xây dựng và nhân rộng các mô hình về “Đoàn kết sáng tạo” để hướng dẫn  đoàn viên, hội viên thực hiện.

– Phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách về phát triển khoa học công nghệ; tham gia góp ý, tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách về phát triển khoa học, công nghệ.

– Tập hợp những sáng kiến, ý tưởng mới trong tổ chức; thống nhất xem xét, công nhận để biên tập vào ấn phẩm “Gương người Việt đoàn kết sáng tạo” và công bố, giới thiệu trong Lễ biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

 1. Trọng tâm phối hợp thực hiện

a) Công tác tuyên truyền: Các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình đoàn kết sáng tạo.

b) Kết nối các phong trào thi đua sáng tạo của tổ chức thành viên

– Chủ trì: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

– Các tổ chức thành viên của Mặt trận: Chia sẻ thông tin và phối hợp tham gia; triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên.

c) Đánh giá phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, biên soạn ấn phẩm “Gương người Việt đoàn kết sáng tạo”

– Chủ trì: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận: Tập hợp kết quả của tổ chức; phối hợp với MTTQ Việt Nam đánh giá phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và thống nhất bình chọn gương tiêu biểu để biên soạn ấn phẩm “Gương người Việt đoàn kết sáng tạo” .

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trên cơ sở chương trình phối hợp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn hệ thống cả nước triển khai đạt kết quả thiết thực.
 2. Định kỳ ( 6 tháng, 1 năm) các tổ chức thành viên của Mặt trận báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Chính phủ về kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.
 3. Giao Ban Phong trào, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban, đơn vị chuyên môn của các cơ quan làm đầu mối phối hợp, tham mưu để giúp lãnh đạo Mặt trận Trung ương và các tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung trên.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan sẽ có tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình năm 2020 và xây dựng chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo.

 

Download văn bản: Download