COI TRỌNG HẬU GIÁM SÁT ĐỂ KIẾN NGHỊ KHÔNG RƠI VÀO QUÊN LÃNG