Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 129 (Tháng 7+8/2020)