Đồng chí Vũ Trọng Kim trả lời phỏng vấn về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước