Hội Cựu thanh niên xung phong Vĩnh Phúc khởi đầu một nhiệm kỳ đột phá rộn sắc xuân