Liên hoan văn nghệ toàn quốc “TRÔNG VỀ VIỆT BẮC MÀ NUÔI CHÍ BỀN”