Một số họat động của Hội Cựu TNXP 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong dịp ký kết thi đua