MỪNG ĐẢNG TA

Đăng lúc: 10-01-2022 9:43 Sáng - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

Mừng Đảng ta chín hai xuân hồng thắm

Truyền thống phát huy dân tộc nghĩa tình

Chủ nghĩa Mác Lê theo tư tưởng Bác

Độc lập tự cường, giàu mạnh văn minh.

 

Mọi hoạt động theo nội dung “nghị quyết”

Chính sách, kỷ cương trong mọi phong trào

Có trách nhiệm biết bồi thêm tri thức

Mọi việc hoàn thành học tập đề cao.

 

Kinh tế mạnh Đảng đề ra “phương hướng”

Phải hình thành từ nhận thức thiết tha

Doanh nghiệp tư nhân vững trong xã hội

 Mới đẹp nền công nghiệp lớn quốc gia.

 

Dân hạnh phúc biết kết đoàn thắng lợi

Giao thông nối liền, biết giữ kỷ cương

Bộ đội – Công an – Toàn dân hợp sức

Giữ an bình trong cuộc sống yêu thương.

 

Mừng Đảng ta vẫn cùng dân đẹp mãi

Đưa Việt Nam vững bước tiến mạnh giàu

Hòa hợp giao lưu ngang tầm quốc tế

Đảng anh hùng nguồn trí tuệ danh cao!

 

Thụy Dân, ngày 14/12/2021

Ngô Văn Mãn

Hội viên các Hội: Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức, Câu lạc bộ thơ Việt Nam