Nghiêng cùng Nhà thơ – Tiến sỹ triết học Hồ Bá Thâm