Phim tài liệu – Trường Sơn một thời con gái – Tập 1: Những người con gái ra trận