QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM LẦN THỨ IV

 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2019-2024

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 13  tháng 12  năm 2019

 

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM LẦN THỨ IV
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

 

– Căn cứ Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam;

–  Căn cứ kế hoạch số 85/KH-HCTNXPVN ngày 20/3/2019 về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024;

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV thống nhất quy chế làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

 

CHƯƠNG I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và điều hành các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 Hội Cựu TNXP Việt Nam; áp dụng đối với các đại biểu dự Đại hội và các bộ phận tổ chức Đại hội, các cơ quan điều hành do Đại hội lập ra.

Điều 2: Nguyên tắc chung

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 làm việc theo nguyên tắc hiệp thương, đồng thuận, dân chủ, đoàn kết, quyết định theo đa số.

CHƯƠNG II
CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 3. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành các hoạt động của Đại hội, do Đại hội bầu ra theo giới thiệu danh sách của Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa III. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc hiệp thương, đồng thuận, dân chủ và quyết định theo đa số.
 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau đây:

a) Phân công trong Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo chương trình đã thống nhất và quy chế làm việc đã được biểu quyết thông qua; Chuẩn bị các nội dung hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết, lãnh đạo, điều hành các hoạt động chung của Đại hội.

b) Điều hành công tác hiệp thương: Hướng dẫn Đại hội thảo luận hiệp thương về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu để cử ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Chỉ định người chủ trì hội nghị lần thứ nhất BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam.

c) Quyết định việc thông tin, phát ngôn về Đại hội, việc lưu hành các tài liệu, văn kiện của Đại hội, giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong Đại hội.

d) Quyết định các chương trình làm việc, hoạt động chính thức trong thời gian diễn ra Đại hội, các công tác tổ chức Đại hội.

Điều 4: Đoàn Thư ký

 1. Đoàn Thư ký là cơ quan giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và do Đại hội bầu ra theo danh sách giới thiệu của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khóa III.
 2. Đoàn Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch Đại hội trực tiếp điều hành, có các nhiệm vụ sau:

a) Ghi chép biên bản Đại hội, tổng hợp các ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản, kết luận, nghị quyết của Đại hội, Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội.

b) Giúp Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu để phục vụ công tác điều hành thảo luận.

c) Thu nhận, bảo quản và gửi Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các ấn phẩm Đại hội

d) Theo dõi tổng hợp các kết quả biểu quyết tại các phiên họp của Đại hội.

Trưởng đoàn Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Đại hội về nhiệm vụ của Đoàn Thư ký, phân công trách nhiệm cho các thành viên.

Điều 5: Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

1) Ban Thẩm tra tư cách đại biểu là cơ quan giúp việc kiểm tra tư cách đại biểu của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội dự kiến nhân sự trình Đại hội quyết định về số lượng, danh sách.

2) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

– Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục bầu cử, tiêu chuẩn các đại biểu đi dự Đại hội có đúng với Điều lệ, thông tri triệu tập, quy định của Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội, nếu có vi phạm trình Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Chủ tịch trình Đại hội quyết định tư cách đại biểu. Tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội trình Đoàn Chủ tịch để báo cáo trước Đại hội quyết định.

– Kết luận đơn thư khiếu nạo tố cáo về tư cách đại biểu trình Đoàn Chủ tịch Đại hội đưa ra Đại hội quyết định.

– Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm điều hành thực hiện nhiệm vụ của ban theo đúng quy chế của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

CHƯƠNG III
ĐẠI BIỂU VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU

Điều 6: Đại biểu chính thức của Đại hội

 1. Đại biểu chính thức của Đại hội là những người có thông tư triệu tập, giấy mời của Đoàn Chủ tịch hoặc quyết định chỉ định đại biểu của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam. Đại biểu chính thức của Đại hội bao gồm các Ủy viên BCH khóa III đương nhiệm, các đại biểu do các Tỉnh, Thành hội bầu hoặc cử theo phân bổ trong Thông tri của Đoàn Chủ tịch và các đại biểu được Đoàn Chủ tịch chỉ định.
 2. Nhiệm vụ của Đại biểu chính thức tại Đại hội

a) Thực hiện nghiêm túc quy chế và toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội – Đại biểu dự Đại hội đúng giờ, tham gia đầy đủ các phiên họp theo chương trình của Đại hội. Trường hợp đặc biệt đại biểu vắng mặt phải báo cáo với Ban tổ chức Đại hội (Thông qua Trưởng đoàn) và chỉ vắng mặt khi đã được Ban tổ chức đồng ý. Trong các phiên họp các đại biểu phải tuân thủ sự điều hành và quyết định của Đoàn Chủ tịch.

b) Thảo luận thống nhất nội dung các văn kiện, Điều lệ sửa đổi của Hội Cựu TNXP Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội. Thảo luận hiệp thương cử Ban Chấp hành khóa IV Hội Cựu TNXP Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

c) Trong khi Đại hội, Đại biểu phải đeo thẻ hoăc phù hiệu của Đại hội ra vào Hội trường và tham gia các nội dung của Đại hội theo quy định.

d) Đại biểu phải ngồi đúng vị trí theo quy định của Ban tổ chức, không đến những nơi dành riêng cho khách mời, không đi lại tự do hoặc nói chuyện riêng gây ảnh hưởng tới Đại hội.

e) Để điện thoại ở chế độ câm và hạn chế gọi điện thoại, hoặc sử dụng điện thoại trong hội trường khi Đại hội đang làm việc.

f) Tuân thủ điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Những vấn đề liên quan tới Đại hội, đại biểu phản ánh với Trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch (Thông qua Đoàn Thư ký) để giải quyết.

Điều 7: Đoàn đại biểu Đại hội.

 1. Đoàn đại biệu do Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố lập. Mỗi đoàn đại biểu phải phân công 01 đồng chí làm Trưởng đoàn.
 2. Trưởng đoàn đại biểu có trách nhiệm.

a) Điều hành và chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động của Đoàn trong thời gian diễn ra Đại hội. Đôn đốc các đại biểu của mình thực hiện đầy đủ các quy chế, giờ làm việc của Đại hội; kiểm tra và giám sát, trực tiếp giải quyết những công việc thuộc đoàn đại biểu do mình phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức và Đại biểu của Đoàn mình trong quá trình đi, về và hoạt động tại Đại hội.

b) Tiếp thu thông tin, nội dung chương trình làm việc và các vấn đề có liên quan khác trong thời gian diễn ra Đại hội từ Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch Đại hội, phổ biến đến các thành viên trong đoàn, phân công thành viên liên hệ với Ban Tổ chức để tiếp nhận tài liệu, phù hiệu của Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Trưởng đoàn phải báo cáo thường xuyên về số lượng đại biểu có mặt và nắm bắt tình hình đại biểu để báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đoàn Thư ký, Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của Đại biểu đoàn mình.

 

CHƯƠNG IV
MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 8: Hình thức biểu quyết tại Đại hội

 1. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam và do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định.
 2. Khi có nhiều ý kiến khác nhau về hình thức biểu quyết thì Đại hội quyết định hình thức biểu quyết theo đa số đại biểu tán thành

Điều 9: Thảo luận và phát biểu tại Đại hội

 1. Mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung vì sự thành công của Đại hội.
 2. Các ý kiến phát biểu tại Đại biểu phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đại biểu gửi trước nội dung tham luận hoặc phát biểu tại Đại hội cho Trưởng đoàn đại biểu để đăng ký với Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đoàn Thư ký Đại hội. Trường hợp phát biểu hoặc tham luận chưa đưa trình bày tại Đại hội có giá trí như đã trình tại Đại hội.
 3. Nội dung phát biểu của Đại hội cần ngắn gọn, rõ ràng, cần tập trung vào những vấn đề cần thảo luận, cần đảm bảo thời gian quy định (Mỗi tham luận không quá 7 phút).
 4. Đại biểu phải chấp hành kỷ luật phát ngôn và chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình cung cấp không đúng sự việc, những vấn đề không được thông tin rộng rãi hoặc không được ủy quyền phát biểu.

Điều 10: Về chế độ thông tin và bảo quản tài liệu

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định việc phát hành tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội và do Ban tổ chức cung cấp phát hành. Các ấn phẩm của các tỉnh, thành Hội nếu có nhu cầu phát hành tại Đại hội phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội và được phát hành thống nhất qua Ban Tổ chức. Đại biểu có trách nhiệm mang theo, bảo quản và sử dụng trong quá trình Đại hội, không để thất lạc làm mất mát.
 2. Không được lưu hành, phát tán các tài kiệu không do Đoàn Chủ tịch Đại hội phát hành. Khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép, Đại biểu không được sao chép, phát tán cung cấp tài liệu Đại hội ra ngoài dưới mọi hình thức. Đại biểu nào nhận được tài liệu, ấn phẩm không phải là tài liệu chính thức lưu hành tại Đại hội thì phải báo cáo lại cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban tổ chức để xử lý.

Điều 11: Về trang phục đại biểu chính thức của Đại hội

 1. Trang phục trong Đại hội chính thức, đại biểu mặc đồng phục TNXP hoặc quân phục. Trong Đại hội nội bộ có thể mặc comple, đại biểu nữ có thể mặc quần, áo dài truyền thống.
 2. Đại biểu được khuyến khích đeo các loại huân, huy chương, kỷ niệm chương được Đảng và Nhà nước, Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng thưởng.

Điều 12: Việc ăn nghỉ và đi lại của đại biểu

 1. Ban Tổ chức bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho đại biểu trong những ngày diễn ra Đại hội. Nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại được Ban Tổ chức thông báo trong lịch trình phục vụ Đại hội.
 2. Đại biểu phải thực hiện đúng các quy định của khách sạn, nhà khách và hội trường, không đưa người nhà, bạn bè vào khu vực ăn, nghỉ của đại biểu và khu vực làm việc của Đại hội.
 3. Đại biểu có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ. Các phương tiện đi lại, đồ dùng cá nhân của đại biểu gửi đúng nơi quy định theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Đại biểu phải tự bảo quản tiền, trang sức, đồ dùng đắt tiền, không hút thuốc, mang đồ ăn, vũ khí, chất nổ dễ cháy vào Hội trường Đại hội.
 4. Các đại biểu giữ vệ sinh chung và đảm bảo sức khỏe trong quá trình Đại hội. Khi đại biểu cần chăm sóc y tế thì báo cáo cho y tế khách sạn, y tế nhà khách và y tế phục vụ Đại hội để được chăm sóc.

Điều 13: Thời gian và địa điểm làm việc

 1. Thời gian làm việc của Đại hội là 02 ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2019.

  Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’; Buổi chiều từ 13h30’; Buổi tối 19h00’.

 1. Địa điểm tổ chức Đại hội

Các phiên Đại hội thứ nhất và Đại thứ hai đều diễn ra tại Hội trường Nhà khách Bộ Quốc phòng.

Địa chỉ: Số 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Các phiên họp khác theo lịch bố trí của Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua. Ban Tổ chức Đại hội, các Đoàn đại biểu và đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm quy chế này. Đối với đại biểu vi phạm tùy tính chất, mức độ, Ban Tổ chức sẽ xem xét tư cách đại biểu.

Điều 15: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua cho đến khi kết thúc Đại hội.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM            

 

 

 

Download văn bản: Download