Quyết định 382-TTg về ngày truyền thống lực lượng TNXP

Đăng lúc: 15-03-2018 9:01 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 382-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Uỷ ban Thanh niên Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong trong sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trước đây và phát huy truyền thống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay lấy ngày 15 tháng 7 hàng năm làm “Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong”.

Điều 2. Trong Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức những hoạt động thích hợp nhằm phát huy truyền thống vượt khó, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các thế hệ Thanh niên xung phong đi trước, động viên thế hệ trẻ đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc những công trình, dự án ở những nơi khó khăn, gian khổ, góp phần cùng toàn dân thực hiện đường lối đối mới của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Điều 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Download văn bản: Download