Thông tư liên tịch số 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM bổ sung Thông t­ư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999 hướng dẫn về giám định thương tật đối với TNXP tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành Giao thong vận tải quản lý

Đăng lúc: 12-10-2017 9:13 Sáng - Đã xem: 83 lượt xem In bài viết

LIÊN TỊCH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN CHÍ MINH

Số: 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2000

 

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Bổ sung Thông t­ư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Trung ­ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn về giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành Giao thong vận tải quản lý

– Theo đề nghị của Bộ Giao Thông Vận tải tại Cụng văn số 3308/GTVT ngày 23 thỏng 9 năm 1999;

– Căn cứ ý kiến thoả thuận của Bộ Y tế tại Cụng văn 7942/YT-ĐTr ngày 14 thỏng 11 năm 1999;

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung và sửa lại điểm 2.1- mục 2 – phần II Thông tư liờn tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH- TWĐTNCSHCM ngày 06 thỏng 7 năm 1999 của liờn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc giới thiệu giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ khỏng chiến bị thương do ngành Giao Thông Vận tải quản lý như sau:

 2.1. Đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ khỏng chiến bị thương do Bộ Giao Thông Vận tải cấp giấy chứng nhận bị thương thỡ Bộ Giao Thông Vận tải chịu trách nhiệm giới thiệu (kèm hồ sơ) đến giám định thương tật tại Hội đồng Giám định y khoa ngành Giao Thông vận tải hoặc Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố nơi thanh niên xung phong hiện đang cư trú. Đồng thời thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi người bị thương cư trú biết để phối hợp giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ.

 

KT. BÍ THƯ THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN

CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Hoàng Bình Quân

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Liêu

 Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)

– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Ủy ban nhân dân, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, NCC (20b).

 

 

 

 

Download văn bản: Download