Thu về

Ảnh internet  

Đứng nhìn những chiếc lá rơi
Hỏi ra mới biết mùa thu đã về
Thu về lất phất mưa rơi
Làm ai cũng nhớ màu thu năm nào

Cha anh lớp lớp lên đường
Đánh Tây đánh Nhật một thời gian lao
Hào hùng lịch sử mùa thu
Nước non độc lập tự do về mình

Thu này chống giặc covid
Chung lòng cả nước tiến công đẩy lùi
Quyết không chùng bước khó khăn
Quyết không chùng bước mùa thu hào hùng

Tăng Văn Hạnh