Thu xưa và nay

Ảnh internet  

 

Thu xưa đánh Nhật đánh Tây

Quyết tâm thắng giặc Việt Nam anh hùng

Sử xanh ghi chép chiến công

Việt Nam thắng giặc bạn bè ngợi khen

 

Tưng bừng cả nước reo ca

Việt nam thắng giặc nước non thu về

Thu nàu chống giặc Covid

Dân quân cả nước ra quân diệt trừ

 

Thu về cả nước tiến công

Chung tay ngăn giặc nước non bình thường

 

Biết rằng hao của cực người

Dịch thời ta đánh ta trừ cho xong

Quyết tâm thắng giặc covid

Thêm vào trang sử chiến công anh hùng

 

                                                                                      Tăng Văn Hạnh