Tỉnh hội Bến Tre tổ chức tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV

Đăng lúc: 21-04-2023 8:37 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

Trong 2 ngày 18 và 19-4-2023, Chủ tịch Tỉnh hội Bến Tre Nguyễn Lan Châu đã chủ trì hội nghị tập huấn cho 423 đại biểu là cán bộ chủ chốt của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở.

Đại biểu dự hội nghị được các báo cáo viên giàu kinh nghiện truyền đạt các thông tin: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 – 2027); Một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số; Những chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác hội và phong trào cựu TNXP của tỉnh[1]; Công tác xây dựng, tổ chức hội: chương trình “Mẫu” Đại hội cơ sở, huyện, thành phố; Kỹ năng công tác vận động quần chúng, công tác điều tra, khảo sát, phân loại đối tượng và vận động, tập hợp cựu TNXP vào Hội; cách tổ chức thảo luận một số buối sinh hoạt Hội cơ sở[2]; Thực hành viết văn bản chi đạo, báo cáo, thông tin khác.. của Hội; Công tác thi đua khen thưởng.

Ra về, các đại biểu rất phấn khởi, tự tin vì đã được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực cho hoạt động hội.

Nguyễn Lan Châu

Chủ tịch Tỉnh hội Bến Tre


[1] : Thông tư số 03//2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 cùa Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về Nghị định sổ 45/2010/NĐ-CP ngẫy 21/4/2010 của Chính phù “Quy định về tô chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phù: Sứa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022: Sừa đổ, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngàý 16/4/2013;       Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tình; Thông tư số 171/TTLT/2005/TTg ngày 17/12/2005 của BQP-BLĐTBXH- BTC hướng dẫn che độ bảo hiếm y tế và mai táng phí; Hướng dẫn số 60/HD/TWDTN ngày 09/82011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Hướng dẫn tặng kỷ niệm chương Thanh niên xung phong”

[2] Họp thường kỳ toàn thể hội viên, họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, họp mặt truyền thống, hái hoa dân chủ, đố vui, triến khai Nghị quyết, chính sách của Nhà nước…