Tỉnh hội và Tỉnh đoàn Phú Yên ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019

Đăng lúc: 20-03-2019 2:20 Chiều - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

Ngày 15/3/2019 tại văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên, Thường trực Tỉnh hội và Thường trực Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Giữa Hội Cựu TNXP và Tỉnh Đoàn Phú Yên năm 2019

———–

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTPH/TĐTN-TNXP, ngày 20/4/2017 giữa Hội Cựu Thanh niên xung phong và Tỉnh đoàn Phú Yên giai đoạn 2017 – 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên xây dựng Kế hoạch phối hợp năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ, qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho cựu TNXP.

      – Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Hội Cựu TNXP và Đoàn Thanh niên trong giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ.

  1. Yêu cầu

– Công tác phối hợp được chỉ đạo triển khai thực hiện rộng khắp từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

– Các hoạt động phối hợp tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa, tạo sự gắn kết giữa Hội Cựu Thanh niên xung phong và Đoàn Thanh niên.

– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Cựu TNXP và Đoàn Thanh niên.

II. NỘI DUNG

  1. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ

– Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và hội viên Hội cựu TNXP nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, quê hương, đất nước, Đoàn Thanh niên và ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

– Tổ chức hành quân về nguồn, hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng của Hội cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên qua các thời kỳ.

– Tiếp tục ủng hộ các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”; duy trì tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, trao sổ tiết kiệm, sữa chữa, xây nhà tình nghĩa và các hoạt động hỗ trợ khác cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hội viên TNXP không nơi nương tựa vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019) và 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

  1. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019).

– Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nói chuyện với nhân chứng lịch sử.

– Phối hợp tổ chức “Hành quân về nguồn” nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019). (Có kế hoạch phối hợp riêng).

– Mời Thường trực Tỉnh đoàn tham gia các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019); mời Thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tham gia các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

  1. Tích cực phối hợp thực hiện giải quyết các chế độ cho cựu Thanh niên xung phong

– Phối hợp rà soát, thống kê số liệu TNXP qua các thời kỳ, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu TNXP, đề xuất với Nhà nước thực hiện quy trình khảo sát tháo gỡ vướng mắc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ.

– Phối hợp giải quyết không để tồn đọng đơn thư và hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách TNXP theo thẩm quyền.

– Tiếp tục phối hợp hướng dẫn cựu TNXP lập hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương TNXP và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đối với TNXP theo quy định, đảm bảo không để tồn đọng hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương TNXP đối với cựu TNXP.

– Phối hợp làm hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BNV, ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ về “Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị thanh niên xung phong chưa được xác định phiên hiệu”.

– Phối hợp đề xuất hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho hội viên cựu Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ sau năm 1975.

  1. Phối hợp tổng kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 – 2019 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2022.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tỉnh đoàn

– Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp với Hội Cựu TNXP cùng cấp tổ chức hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch phối hợp này, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

– Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức các hoạt động được nêu trong kế hoạch; đôn đốc, theo dõi công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Hội cựu TNXP các cấp và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn.

  1. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

– Thống nhất chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phối hợp đến Hội Cựu Thanh niên xung phong các huyện, thị xã, thành phố.

– Giao Văn phòng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm giúp Hội Cựu Thanh niên xung phong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho lãnh đạo Hội Cựu TNXP và Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam.

Cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất nội dung hoạt động cho năm sau.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp giữa Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và Tỉnh Đoàn Phú Yên năm 2019. Căn cứ kế hoạch phối hợp, hai bên chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự phát sinh, thay đổi nội dung thì Hội Cựu TNXP tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên sẽ thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

 

TM. HỘI CỰU TNXP TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký )

Cao Văn Thử

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký )

Phan Xuân Hạnh