TÔN VINH TƯƠNG XỨNG ĐỐI VỚI THÀNH TÍCH CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG