XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẢNG – NHÂN LÕI CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Đăng lúc: 06-07-2021 7:44 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 Ngày 12/6/2021, phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng Văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự là “đạo đức, là văn minh”. Qua đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với đất nước.

Sinh thời Bác Hồ cũng đã nhiều lần đề cập việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và lối sống, cũng đồng thời là xây dựng văn hóa Đảng, làm cho Đảng đạt tới trình độ khoa học cao, làm chủ lý luận, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn cách mạng. Đấy cũng là kim chỉ nam cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Văn hóa Đảng nghĩa là văn hóa Việt Nam được tỏa rạng trong đời sống chính trị của đất nước, được cán bộ đảng viên nêu gương. Văn hóa Đảng là những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng được thấm sâu vào những giá trị văn hóa dân tộc, soi sáng hoạt động của cả hệ thống chính trị, thể hiện trong sinh hoạt Đảng, thấm vào các quan hệ tổ chức, thể chế, phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng, giữa Đảng với Nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng. Nói đến văn hóa Đảng phải xét cả trên bình diện tổ chức. Từ chi bộ đến toàn Đảng, được xác định bởi sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động, tính nghiêm minh, chặt chẽ của tổ chức và kỷ luật, tình đoàn kết của những người đồng chí cùng phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng chung, dựa trên đấu tranh tự phê bình và phê bình, có lý có tình, trong tình đồng chí yêu thương nhau, có sự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lối sống tiêu cực; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Dân tộc lên trên hết.

Một đặc điểm nổi bật trong phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng hiện nay là phải nâng cao vai trò và chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, phải xác định nơi nào, lúc nào coi nhẹ kiểm tra tức là buông lơi lãnh đạo, là làm giảm sút vị thế cầm quyền. Do đó, văn hóa Đảng phải xâm nhập sâu sắc, bền vững vào trong mọi hoạt động lãnh đạo – hoạt động kiểm tra, để nâng tầm lãnh đạo của Đảng, để Đảng thật sự trở thành công bộc của Dân; lãnh đạo Nhân dân, Đất nước bằng định hướng giá trị sống đầy tính nhân văn cao cả nhất. Văn hóa Đảng, trong đó có Văn hóa kiểm tra Đảng, còn là yếu tố ngăn ngừa, khắc phục căn bệnh “Kiêu ngạo Cộng sản” – “Kiêu ngạo kiểm tra” của Đảng cầm quyền.

Để văn hóa Đảng thật sự trở thành nhân lõi của hoạt động kiểm tra – xây dựng chỉnh đốn Đảng, yếu tố hàng đầu là đội ngũ cán bộ kiểm tra phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng “vừa hồng vừa chuyên” và nâng cao trình độ nghiệp vụ ngang tầm, thực hiện “tâm trong, trí sáng, bàn tay sạch” trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Hôm qua là anh hùng, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa” và “Đức Tài không tự trên trời sa xuống mà phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện mới thành”.

Nguyễn Anh Liên