Quyết định kiện toàn tổ chức Thường trực Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

Đăng lúc: 31-05-2019 2:01 Chiều - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

––––––––––––––

Số: 153 /QĐ-HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

–––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng  5 năm 2019

 

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn tổ chức Thường trực Trung ương

Hội Cựu TNXP Việt Nam

––––––––––––––

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

– Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

– Căn cứ Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế số 144/QC-TWH ngày 23/4/2015 của Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch;

– Căn cứ Đề án 01/ĐA-HCTNXPVN ngày 13/12/1018 của Hội Cựu TNXP Việt Nam, về công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2019-2024;

– Căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Đoàn Chủ tịch về việc sắp xếp Bộ máy cơ quan Thường trực TW Hội ngày 8/5/2019; được sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:  Thành lập và kiện toàn 4 Ban chuyên môn Thường trực Trung ương Hội như sau:

  1. Ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền;
  2. Ban Chính sách và phong trào làm kinh tế;
  3. Ban vận động quỹ và Công tác nữ Cựu TNXP;
  4. Văn phòng Trung ương Hội (bao gồm công tác Văn phòng và Thường trực thi đua).

Điều 2

– Ban Tổ chức-Kiểm tra và Tuyên truyền có nhiệm vụ:

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban trình Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt, đồng thời tham mưu sắp xếp lại nhân sự các Ban để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

  • Văn phòng Trung ương Hội sắp xếp lại khu hành chính, làm việc cơ quan cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

Điều 3:  Các Ban, Văn phòng Trung ương Hội căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:    
– Như điều 3;
– Đoàn Chủ tịch TW Hội;
– Các đồng chí UVCH;
– Các Tỉnh, Thành hội;
– Lưu: VT, TCKT.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download