Thông báo 173 /TB-HCTNXPVN về việc kiện toàn tổ chức TW hội và phân công Thường trực, cán bộ phụ trách

Đăng lúc: 13-06-2019 1:43 Chiều - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

––––––––––––––

Số: 173 /TB-HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 12    tháng  6    năm 2019

 

THÔNG BÁO

– Căn cứ Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế 144/QC-TWH, ngày 23/4/2015 của Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thường trực Đoàn Chủ tịch;

– Căn cứ Đề án 01/ĐA-HCTNXPVN, ngày 13/12/2018 đã được Hội nghị lần thứ 7 BCH thông qua;

– Căn cứ các Quyết định số 153/QĐ-HCTNXPVN, ngày 28/5/2019; QĐ số 152/QĐ-HCTNXPVN ngày 28/5/2019; QĐ số 133/QĐ-HCTNXPVN ngày 7/5/2019 của Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, về việc kiện toàn tổ chức TW hội và phân công Thường trực, cán bộ phụ trách.

Thường trực Đoàn Chủ tịch thông báo kiện toàn bộ máy lãnh đạo chuyên trách Trung ương Hội như sau:

 

  1. Phó Chủ tịch Thường trực: Đồng chí Nguyễn Cao Vãng.
  2. Ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền:

– Trưởng ban: đồng chí Ngô Văn Tuyến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch.

– Phó trưởng ban:

         + Đồng chí Đồng Sỹ Tiến, Uỷ viên BCH, phụ trách công tác tuyên truyền, biên tập Trang thông tin điện tử của Hội.

                     + Đồng chí Phạm Mỹ Hạnh, Uỷ viên BCH, phụ trách công tác biên tập Bản tin của Hội.

                     + Đồng chí Nguyễn Xuân Dậu, Uỷ viên BCH, phụ trách công tác kiểm tra.

  1. Ban Chính sách và phong trào kinh tế:

– Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch thường trực.

– Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Uỷ viên BCH.

  1. Ban vận động quỹ và công tác Nữ Cựu TNXP:

– Trưởng ban: Đồng chí Thân Đức Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch.

–  Phó Trưởng ban: Đồng chí Ngô Thị Yến, Uỷ viên BCH, phụ trách công tác Nữ Cựu TNXP.

  1. Văn phòng Hội: (thường trực công tác thi đua, khen thưởng)

– Chánh Văn phòng: Đồng chí Lê Văn Hòa, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch.

– Phó Văn phòng: Đồng chí Tạ Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng.

Thường trực Trung ương Hội thông báo để các đơn vị biết và liên hệ công tác./.

 Nơi gửi: 
– Các đ/c UV ĐCT (để b/c);
– Các tỉnh, thành Hội;                               

– Lưu: TCKT-TT, VT.                                       

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Đã ký 

Nguyễn Cao Vãng

 

 

Download văn bản: Download