Công văn 255 /HCTNXPVN- BCS

Đăng lúc: 18-01-2021 10:16 Sáng - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM
––––––––

Số:  255 /HCTNXPVN- BCS

V/v đẩy mạnh hoạt động phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––

 

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2021   

 

Kính gửi:

     – Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố

     – Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh

 

Phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội” do Trung ương Hội phát động đến nay đã 10 năm. Đây là phong trào phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội và Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) cả nước; có ý nghĩa thiết thực theo cuộc vận động của cả nước về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 10 năm qua, đã có 13.092 hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân cựu TNXP làm kinh tế có kết quả, giúp đỡ được đồng đội thiết thực. Đó là với số vốn trên 1.200 tỷ đồng, giải quyết được 40.000 lao động của gia đình cựu TNXP, xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 225 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước 80 tỷ đồng, hoạt động đã có hiệu quả. Tháng 12/2019, Trung ương Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2015- 2019) thực hiện phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội”. Hội nghị đã đánh giá rõ về ý nghĩa, hiệu quả nói chung của phong trào; biểu dương, ghi nhận kết quả hoạt động các cựu TNXP điển hình làm kinh tế giỏi và giúp đỡ đồng đội; đề ra định hướng hoạt động giai đoạn 2019- 2024, với các nội dung cơ bản:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, phát triển phong trào cả về bề rộng và chiều sâu, phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu đã đạt được so với hiện nay.
  2. Hoạt động của phong trào thể hiện rõ với tinh thần “Cựu TNXP nguyện theo gương sáng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  3. Phấn đấu 100% cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hưởng lợi của phong trào; đồng thời vận động cựu TNXP tích cực làm kinh tế để thoát nghèo bền vững.
  4. Tập trung vận động để đông đảo hội viên tham gia làm kinh tế giỏi, tham gia xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.
  5. Tổ chức các hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến làm “kinh tế giỏi”, “giúp đỡ đồng đội” trong huyện, trong tỉnh kể cả ngoài tỉnh để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên.

Với các nội dung theo định hướng trên, năm 2021, Trung ương Hội đề nghị các Tỉnh, Thành hội tập trung triển khai thực hiện:

Một là: Nghiên cứu kỹ các nội dung theo định hướng trên để đề ra chương trình hoạt động cụ thể cho các cấp Hội, để đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội” năm 2021 thiết thực, hiệu quả.

Hai là: Tổ chức tốt, có hiệu quả các hoạt động của phong trào là nhiệm vụ của Hội (theo Điều 7, Điều lệ Hội) để có nội dung báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc làm và Trung ương Hội về hoạt động của Hội; Trung ương Hội sẽ xét thi đua khen thưởng hàng năm về hoạt động này.

Ba là: Tỉnh, Thành hội thực hiện việc báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 về Trung ương Hội theo các tiêu chí sau:

 

Tổ chức, cá nhân làm kinh tế

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

Vốn đầu tư

(đồng)

Doanh thu

(đồng)

Nộp thuế

(đồng)

Số lao động làm việc

(người)

Góp quỹ đồng đội

(đồng)

Hỗ trợ cựu TNXP nghèo

(đồng)

Hỗ trợ Hội

(đồng)

I. Họ, tên cựu TNXP

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Họ, tên ủy viên BCH TW Hội, Tỉnh hội làm kinh tế

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là hướng dẫn triển khai hoạt động của phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội”, để các cấp Hội triển khai, thực hiện.

(Báo cáo kết quả theo biểu mẫu trên về Trung ương Hội cuối tháng 6 và tháng 12 năm 2021)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Ủy viên BCH TW hội làm kinh tế;
– Lưu: VT, các Ban TW Hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

 Đã ký 

Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download