Quyết định 63/QĐ-HCTNXPVN Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng ngày  03/3/2017

Đăng lúc: 27-02-2018 1:04 Chiều - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

 Số:  63/QĐ-HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  03 tháng 3 năm 2017    

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam

khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2019

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

 

– Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng;

– Căn cứ Điều 24 Điều lệ Hội và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa III;

– Theo đề nghị của Ban Tuyên truyền Thi đua của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 5 chương, 13 điều.

Điểu 2. Quy chế này thay cho Quy chế số 224/2010/HCTNXPVN ngày 22/9/2010 của Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Điều 3. Ban Tuyên truyền Thi đua, Văn phòng, các Ban thuộc Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;
– Các Ủy viên BCH;
– Lưu Ban TTTĐ, VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

 Đã ký 

 

Vũ Trọng Kim

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

QUY CHẾ

Thi đua khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam

Khóa III (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ- HCTNXPVN
ngày 06 tháng 03 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam)

 

CHƯƠNG I
Những qui định chung

Điều 1: Nguyên tắc

 1. Tổ chức phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chuẩn và các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua của Hội Cựu TNXP Việt Nam căn cứ vào kết quả của các phong trào thi đua do tổ chức Hội phát động;
 2. Những tập thể và cá nhân được khen thưởng phải đạt thành tích xuất sắc, thực sự tiêu biểu, hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng thủ tục qui trình và thời gian qui định;
 3. Việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời.

Điều 2: Đối tượng

 1. Các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên thuộc Hội Cựu TNXP Việt Nam trên phạm vi cả nước.
 2. Những tập thể và cá nhân ngoài tổ chức Hội có đóng góp xuất sắc vào các mặt công tác Hội, các cuộc vận động và phong trào thi đua do Hội phát động.

 

 

CHƯƠNG II
Tổ chức phong trào thi đua, các danh hiệu thi đua
và hình thức khen thưởng

Điều 3: Tổ chức phong trào thi đua

 1. Tổ chức Hội địa phương căn cứ vào nội dung hướng dẫn thi đua của Hội Cựu TNXP Việt Nam và hệ thống chính trị ở địa phương xây dựng chương trình kế hoạch, xác định rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể của đơn vị mình, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình, tuyên truyền cổ vũ phong trào, được đông đảo hội viên tham, gia đạt hiệu quả thiết thực
 2. Báo cáo với cấp ủy chính quyền, địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ hoạt động.

Điều 4: Nội dung thi đua

 1. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
 2. Củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, bồi dưỡng tập huấn nghiệm vụ công tác hội cho cán bộ Hội;
 3. Cải tiến lề lối làm việc, đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn, tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm thiết thực, có ý nghĩa và tác dụng xây dựng tổ chức hội;
 4. Các tổ chức Hội, tập thể lãnh đạo và hội viên thực sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hoạt động theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động của Hội.
 5. Tổ chức tốt các hoạt động Hội
 6. Nội dung thi đua của từng phong trào, từng cuộc vận động phải được cụ thể hóa phù hợp với khả năng của địa phương và hội viên để vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua:

–  “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa.

– “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững, vì nghĩa tình đồng đội”, chăm sóc các gia đình chính sách, cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn;

 1. Thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống, chăm sóc các di tích lịch sử; tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chinh quyền, đoàn thể địa phương giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 2. Động viên cán bộ, hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương phát động; nêu gương tốt ở địa phương;
 3. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả chương trình và trọng tâm công tác hàng năm ….

Điều 5: Hình thức khen thưởng

 1. Tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” của Hội Cựu TNXP Việt Nam cho tổ chức Hội cấp tỉnh;
 2. Tặng bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam cho các tập thể và cá nhân;
 3. Tặng huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác” cho các cán bộ hội viên.

Ngoài các hình thức khen thưởng trên, Hội Cựu TNXP Việt Nam lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng các hình thức phù hợp với sự cống hiến.

Đối với tổ chức Hội các địa phương, đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng địa phương xem xét các hình thức khen thưởng của Nhà nước.

Điều 6: Xét khen thưởng cờ, bằng khen, huy hiệu

 1. Trung ương Hội tặng cờ cho Hội Cựu TNXP cấp tỉnh đạt thành tích xuất sắc hàng năm.
 2. Trung ương Hội tặng Bằng khen
 3. Hội Cựu TNXP cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, các Ban thuộc cơ quan Hội Cựu TNXP Việt Nam và các hội viên có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội;
 4. Những tập thể, cá nhân ngoài Hội có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động hỗ trợ cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn;
 5. Khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có hành động đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.
 6. Tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác”
 7. Cán bộ, hội viên cựu TNXP và những người có thành tích xuất sắc đối với hoạt động Hội, trong phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và góp phần xây dựng Hội;
 8. Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Trung ương Hội sẽ xem xét đề nghị của các Ban để quyết định khen thưởng kịp thời, tôn vinh các cá nhân trong và ngoài Hội.

Điều 7: Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng

 1. Đối với các địa phương, căn cứ vào thành tích của tổ chức Hội, tập thể, cá nhân, Hội đồng thi đua của Hội Cựu TNXP cấp tỉnh họp, trình Ban Thường vụ xem xét để nghị Hội Cựu TNXP Việt Nam khen thưởng.
 2. Về thủ tục khen thưởng tặng cờ và bằng khen
 3. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ;
 4. Bản thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;
 5. Biên bản của Hội đồng Thi đua cấp dưới trực tiếp;
 6. Việc tặng cờ thi đua xuất sắc phải có xác nhận của Hội đồng Thi đua khen thưởng địa phương
 7. Thời hạn gửi hồ sơ khen thưởng về Ban Tuyên truyền Thi đua Hội Cựu TNXP Việt Nam: Trước ngày 30/11 hàng năm (theo dấu bưu điện). Những hồ sơ gửi sau thời hạn quy định không được xem xét.

 

 

CHƯƠNG III
Thẩm quyền quyết định khen thưởng

Điều 8: Thẩm quyền xét duyệt và khen thưởng

 1. Đoàn Chủ tịch thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng có chức năng tư và quyền hạn tư vấn về công tác thi đua khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam.
 2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng và phần thưởng danh dự khác thực hiện theo Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của các Nghị định: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012, số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam hiệp y khen thưởng khi có yêu cầu của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
 3. Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam ký quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm, tặng Bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam, tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác”;
 4. Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp tỉnh ký quyết định tặng Giấy khen cho tổ chức Hội và cán bộ hội viên thuộc địa phương có thành tích xuất sắc theo qui định.

CHƯƠNG IV
 Nguồn chi khen thưởng

Điều 9: Nguồn chi khen thưởng

 1. Nguồn chi khen thưởng do ngân sách nhà nước hỗ trợ;
 2. Các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 10: Mức chi khen thưởng

Theo hướng dẫn thi đua khen thưởng hàng năm.

 

 

CHƯƠNG V
 Điều khoản thi hành

Điều 11: Kiểm tra giám sát công tác Thi đua Khen thưởng

Thường trực Đoàn Chủ tịch. Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP ở địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 12: Xử lý vi phạm

 1. Tập thể, cá nhân khai sai thành tích để được khen thưởng thì bị thu hồi quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận;
 2. Tập thể, cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm hồ sơ giả cho người khác, quyết định khen thưởng sai qui chế thi đua khen thưởng tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam và pháp luật hiện hành.

 Điều 13: Điều khoản thi hành

Qui chế này gồm 5 chương, 13 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Các Ủy viên BCH TW Hội;
– Các Tỉnh/ Thành hội, các Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh;
– Các Ban thuộc cơ quan Hội;
– Lưu VT; Ban TTTĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Đã ký 

  

Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download