Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025

Đăng lúc: 24-03-2023 10:49 Sáng - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 69 – HD/BTGTW     

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025

—–  

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị về việc tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách trong nước của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo.
 2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
 3. Các hoạt động tuyên truyền được xác định rõ chủ đề, quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm theo quy định hiện hành, bảo đảm kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng; phù hợp với tính chất, ý nghĩa sự kiện và điều kiện thực tế của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.
 4. Phân công cụ thể trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm không chồng chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

 1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2025)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Đảng Cộng sản Việt Nam – bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm

– Tổ chức Lễ dâng hương tại Hà Nội: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động này.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức Chương trình truyền hình chính luận nghệ thuật trực tiếp để tôn vinh, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh và tem bưu chính với chủ đề “Tự hào 95 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện tại Hà Nội và một số địa phương.

– Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

1.2. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm

– Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động này.

– Tổ chức Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 02/9/2025.

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trưng ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đơn vị thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan.

– Tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội: Bộ Ngoại giao chủ trì thực hiện.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội thực hiện.

– Tổ chức chiêu đãi trọng thể với danh nghĩa mời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội: Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự.

– Tổ chức triển lãm ảnh cấp quốc gia và trưng bày tem bưu chính Việt Nam về những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức thực hiện tại Hà Nội và một số địa phương.

– Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức Chương trình truyền hình chính luận trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với nước”: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về sự kiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu khoa học tuyên truyền về sự kiện lịch sử và những thành tựu 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, xây dựng và phát triển: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

– Đối với các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tổ chức Lễ kỷ niệm, mà căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

d. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025

– Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện cụ thể chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua, chương trình hành động, lựa chọn xây dựng công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025 .

1.3. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

Tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng va các ban, bộ, ngành, đoàn thể các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên vào ngày 7/5/2024.

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đơn vị thực hiện: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

– Tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên vào ngày 7/5/2024: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên và các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên thực hiện.

– Tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Tnmg ương thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chu trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Xuất bản sách, tài liệu, ấn phẩm (giấy và điện tử) về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.

– Tổ chức trưng bày, triển lãm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Điện Biên chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện tại Hà Nội và Điện Biên.

– Phát động Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Điện Biên và Chiến thắng Điện Biên Phủ: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban dân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố thực hiện.

– Phát động Cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện.

– Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng các chương trình văn nghệ, âm nhạc bằng nhiều thứ tiếng trên các nền tảng số để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc: Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

– Đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương không tổ chức Lễ kỷ niệm, mà căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

d. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024

– Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào điều kiện cụ thể chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua, chương trình hành động, lựa chọn xây dựng công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024.

1.4. Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2025)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ:

+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tổ chức Lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2025.

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đơn vị thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

– Tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh và các ban, bộ ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

– Tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về thành tựu đất nước 50 năm sau ngày thống nhất đất nước: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân dân thực hiện.

– Tổ chức triển lãm chuyên đề về sự kiện: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao chào mừng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền về sự kiện bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Xuất bản sách, tài liệu, ấn phẩm (giấy và điện tử) về 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức sinh động: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

– Đối với các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tổ chức Lễ kỷ niệm mà căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Riêng các tỉnh từ Quảng Trị trở vào, việc tổ chức kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gắn liền với việc kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng tỉnh, thành phố; lưu ý không tổ chức Lễ kỷ niệm riêng.

d. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025

– Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào điều kiện cụ thể chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua, chương trình hành động, lựa chọn xây dựng công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025.

1.5. Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2025)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng dân tộc vĩ đại, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc Việt Nam và thời đại”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương:

+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Son, thành phố Hà Nội. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

+ Tại Nghệ An: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường 19 tháng 5, thành phố Vinh và Khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn.

+ Các địa phương có di tích, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện.

– Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện.

– Tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu “Bác Hồ với đồng bào dân tộc” để tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều thứ tiếng dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

 1. Kỷ niệm năm tròn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

2.1. Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2023)

 1. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”

 1. Quy mô tổ chúc kỷ niệm: Cấp bộ, ngành
 2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm

– Tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 27/01/2023 tại Hà Nội: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện.

– Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, gặp mặt các nhân chứng lịch sử: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật về sự kiện: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về sự kiện: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền về sự kiện: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về sự kiện bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

– Tùy tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Hiệp định Pari ở một số địa bàn nước ngoài. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện.

2.2. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Chiến thắng Ấp Bắc – Dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp tỉnh

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ kỷ niệm: Tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện; lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Tiền Giang thực hiện.

– Tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc: Tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

2.3. Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 – 21/7/2024)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 – Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ”.

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp bộ, ngành

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ kỷ niệm: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện; Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam: Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về sự kiện: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

2.4. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 – 02/12/2024)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Chiến thắng Bình Giã – dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp tỉnh

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm

– Tổ chức Lễ kỷ niệm: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện; Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giao Trung ương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện.

– Tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

 1. Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; ngày thành lập, ngày tái lập, ngày giải phóng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ kỷ niệm tại Hà Nội

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Quốc phòng.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đơn vị thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các ban bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

– Tổ chức hội thảo khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu: Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân thực hiện.

– Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu với nhân chứng lịch sử: Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan có liên quan tổ chức hội chợ triển lãm kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; triển lãm chuyên đề, lưu động trong hệ thống bảo tàng của các địa phương, đơn vị trên toàn quốc, toàn quân; rà soát phối hợp tu bổ một số di tích lịch sử đặc biệt liên quan đến sự kiện.

– Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền trong toàn quân: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

3.2. Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Hà Nội – Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người – Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm

– Tổ chức Lễ kỷ niệm:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày.

+ Đơn vị thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

– Tổ chức hội thảo khoa học: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tuyên dương và gặp mặt công dân ưu tú của Thủ đô: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức các triển lãm về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật đặc biệt: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, nhất là các di tích gắn với sự kiện giải phóng Thủ đô phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch: Thành phố Hà nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình theo chủ đề tuyên truyền.

– Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

3.3. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

“Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”

b. Quy mô tổ chức kỷ niệm: Cấp quốc gia

c. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm

– Tổ chức Lễ kỷ niệm:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đơn vị thực hiện: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức.

– Tổ chức hội thảo khoa học: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chủ đề: “80 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền về sự kiện: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Công an Nhân dân thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan thực hiện.

– Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

– Tổ chức Chương trình nghệ thuật giao lưu, gặp mặt, tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến lực lượng Công an nhân dân: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện.

– Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

 1. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

4.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023)

a. Quy mô tổ chức: Cấp quốc gia

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đơn vị thực hiện: Tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và tỉnh  Bến Tre thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Huỳnh Tấn Phát: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Xuất bản sách (giấy và điện tử) về đồng chí Huỳnh Tấn Phát: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.

– Xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát (nếu có): Tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Xây dựng phim tài liệu hoặc bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã từng công tác có các hình thức kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương: Tỉnh Hà Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Lương Khánh Thiện đã từng hoạt động có các hình thức kỷ niệm phù hợp, như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm… theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với tỉnh Hà Nam biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương: Tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Chu Huy Mân: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Xuất bản sách (giấy và điện tử) về đồng chí Chu Huy Mân: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Nhà xuất bản Quân đội nhân dân thực hiện.

– Tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Chu Huy Mân (nếu có): Tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn tố 07- HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Chu Huy Mân đã từng công tác có hình thức kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.4. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm: Tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện; Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

– Bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Trần Phú: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Trần Phú (nếu có): tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Yên và Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Trần Phú đã từng hoạt động, tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, thi tìm hiểu…

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.5. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương: Tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tổ chức tọa đàm khoa học: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện.

– Bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Chí Thanh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh (nếu có): Tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn số 07- HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã từng công tác, tổ chức có các hình thức kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, như tọa đàm, hội thảo, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, triển lãm; lưu ý không tổ chức Lễ kỷ niệm.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.6. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương: Tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện; Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hải Dương thực hiện.

– Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Lương Bằng: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng (nếu có): Tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã từng hoạt động, có các hình thức kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; lưu ý không tổ chức Lễ kỷ niệm.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với tỉnh Hải Dương biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.7. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024), lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương: Tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Hoàng Đình Giong đã từng hoạt động, có các hình thức kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; lưu ý không tổ chức Lễ kỷ niệm.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với tỉnh Cao Bằng biên soạn phát hành đề cương tuyên truyền.

4.8. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 01/7/2025), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm: Tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện; Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đọc diễn văn kỷ niệm.

– Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Hưng Yên thực hiện.

– Bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Văn Linh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

– Tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh (nếu có): Tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thê Trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị nơi đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng công tác, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; lưu ý không tổ chức Lễ kỷ niệm.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với tỉnh Hưng Yên biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

4.9. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 28/5/2025), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Quy mô tổ chức: Cấp tỉnh (thành)

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

– Tổ chức Lễ dâng hương: Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

– Tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí hoàng Quốc Việt (nếu có): Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát xây dựng Đề an trình Ban Bí thư cho ý kiến (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương nơi đồng chí Hoàng Quốc Việt đã từng công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

 1. Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; ngày thành lập, ngày tái lập, ngày giải phóng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức ở quy mô cấp ban, bộ, ngành, cấp tỉnh (thành); nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn theo quy định hiện hành.

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

 1. Trung ương:

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 – 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) do đồng chí Thường trực Ban Bí thư là Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.2. Ban Chỉ đạo Trung ương: Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia; kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử, ngày giải phóng, thành lập, tái lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể lực lượng vũ trang nhân dân.

1.3. Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 – 2025; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền đối với các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, các ngày kỷ niệm ở cấp quốc gia, cấp bộ (ngành), cấp tỉnh (thành).

 1. Các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

Căn cứ vào nhiệm vụ phân công và tình hình thực tế, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm đúng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

– Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 – 2025 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo sát sao công tác này; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước ở quy mô cấp quốc gia tại mục II của Hướng dẫn, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng đề án (kế hoạch) tổ chức các hoạt động kỷ niệm để sớm báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở quy mô cấp bộ (ngành), tỉnh (thành) đối với các sự kiện lịch sử; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập, ngày truyền thống tại điểm 2,3,4 trong mục II của Hướng dẫn, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm đúng quy định, thống nhất về nội dung, hình thức các hoạt động kỷ niệm, nhất là nội dung, chương trình và khách mời tại Lễ kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc.

– Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị có ngày kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày tái lập, kỷ niệm danh xưng chưa nêu ở điểm 5 trong mục II của Hướng dẫn: Thường trực cấp ủy chỉ đạo, rà soát; nếu có ngày kỷ niệm cần chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch trình Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến. Lưu ý, không tổ chức Lễ kỷ niệm khi chưa có ý kiến của Thường trực Ban Bí thư.

– Chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua; lựa chọn các công trình để tập trung chỉ đạo và gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; đồng thời, không gắn việc đầu tư, xây dựng các công trình với việc tổ chức các ngày kỷ niệm; việc xây dựng các công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương, đơn vị cần có Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư (qua Ban Tuyên giáo Trung ương).

 1. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đối với các sự kiện ở cấp quốc gia, cấp ban, bộ, ngành và cấp tỉnh (thành); chủ trì, tham mưu các cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong 03 năm 2023 – 2025.

– Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn và phát hành đề cương, tài liệu tuyên truyền; phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học cấp quốc gia; tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

– Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương chỉ đạo xây dựng phim tài liệu, biên soạn sách tài liệu, văn bản hướng dẫn, đề cương tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

– Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đề xuất thành viên Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 – 2025.

 1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo diễn văn kỷ niệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức, gửi các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định theo quy định.
 2. Văn phòng Trung ương Đảng

– Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

– Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trình Thường trực Ban Bí thư ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 – 2025.

 1. Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trong 3 năm 2023 – 2025.

 

Nơi nhận:

– Thường trực Ban Bí thư (để b/c),

– VPTW Đảng, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ,

– Các ban Đảng Trung ương,

– Tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

– Ủy ban TW MTTQ VN và các tổ chức chính trị – xã hội Trung ương,

– Các bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao,

– Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,

– Các báo, đài Trung ương,

– Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội Trung ương,

– Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật,

– Lãnh đạo Ban,

– Vụ Tuyên truyền (10),

– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

Lại Xuân Môn

 

 

 

Download văn bản: Download