Công văn 3332/LĐTBXH-NCC thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu TNX

Đăng lúc: 07-08-2018 10:46 Sáng - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3332/LĐTBXH-NCC
V/v thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu TNXP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua phản ánh của Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam và công tác kiểm tra, nắm tình hình thực tế, hiện nay tại các địa phương đã phát sinh một số vướng mắc trong việc xét duyệt hồ sơ thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP), một số địa phương chậm trễ trong việc giải quyết chính sách ưu đãi, gây ra những thắc mắc, khiếu nại của đối tượng được thụ hưởng chính sách, vì vậy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Về chế độ BHYT và mai táng phí đối với TNXP hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và các đối tượng nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội. Do đó, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg không nhắc lại việc giải quyết chế độ BHYT và mai táng phí đối với thanh niên xung phong.

Vì vậy, đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng mai táng phí, không phụ thuộc vào việc được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 hay Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo tinh thần nêu trên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với trường hợp đã được xác nhận là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

  1. Về việc điều chỉnh trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp và giải quyết truy lĩnh trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong từ ngày 01/01/2016. Nếu có vướng mắc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để kịp thời xử lý, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng.

  1. Về chế độ trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ Thông tư nêu trên, đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết cho các đối tượng được thụ hưởng.

Rất mong các địa phương quan tâm./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW (để chỉ đạo);
– Hội cựu TNXP VN (để biết);
– Lưu: VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Huỳnh Văn Tí

 

Download văn bản: Download