Thông báo kết luận Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức xã hội

Đăng lúc: 08-08-2018 10:31 Sáng - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

 

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM 

              Số:          /KL- HCTNXPVN                             

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập-Tự doHạnh phúc

          Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức xã hội

 

 

          Ngày 30/7/2018 tại trụ sở Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam (Số 1, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) Cụm thi đua các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nan, Cụm các tổ chức xã hội đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

          Tham dự hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Phụ trách cụm thi đua số 2 khối các tổ chức xã hội, cùng dự có các ban tham mưu của Trung ương Mặt trận.

          Chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; Thư ký ghi chép: Văn phòng Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

          Cụm thi đua các tổ chức xã hội gồm 9 tổ chức Hội; đã có 8/9 Hội trong cụm thi đua tham dự kỳ họp thứ nhất, (vắng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam). Sau khi trao đổi thảo luận, dân chủ và đồng thuận Hội nghị thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

  1. Hội nghị quán triệt hướng dẫn số 116/HD- MTTQ- BBT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quóc Việt Nam. Hội nghị nhất trí cao về chủ trương này, đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tạo điều kiện kinh phí cho cụm hoạt động; đề nghị xét khen thưởng thêm cờ, bằng khen cho Cụm 2 (vì Cụm có số lượng đông thành viên) và giành số lượng phù hợp xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc.
  2. Quán triệt nội dung thi đua có 5 điểm, các đơn vị cần cụ thể hóa thành việc làm, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu. Lưu ý điểm về “Đối ngoại nhân dân” cần phát huy các hoạt động ngoài nước và kể cả đối ngoại nhân dân trong nước, trong khu vực dân cư sinh sống có quan hệ với người nước ngoài.
  3. Trong các hoạt động thi đua, đề cao tính chủ động, sáng tạo có những cách làm hay, xây dựng mô hình tốt, có hiệu quả. Các đơn vị xem xét tự đề xuất các hoạt động chung như: tòa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ theo thời điểm cho phù hợp, trong điều kiện các Hội không có kinh phí nhà nước cấp.
  4. Quy trình xét thi đua theo 3 bước:

           Bước 1: Các đơn vị tự đăng ký có hình thức khen thưởng cụ thể, cuối năm trong từng đơn vị tự đánh giá, tự cho điểm, tự đề nghị hình thức khen thưởng.

           Bước 2: khoảng 20/12 hàng năm nộp hồ sơ trên về Cụm trưởng; Cụm trưởng tổ chức họp xét và đề nghị khen thưởng.

           Bước 3:  Cụm trưởng nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng và báo cáo đánh giá hoạt động cả năm lên Ban thưởng trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 30/12 hàng năm (qua Văn phòng Trung ương Mặt trận).

  1. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ, phản ánh ý kiến của đơn vị về Cụm trưởng. Báo cáo 6 tháng, một năm yêu cầu nộp trước ngày 20 tháng cuối quý, cuối năm; coi đây là chỉ tiêu thi đua của mỗi thành viên trong Cụm.

Căn cứ vào kết luận hội nghị lần thứ nhất Cụm thi đua các tổ chức xã hội, yêu cầu các Hội nghiên cứu vận dụng tổ chức thực hiện. Nếu có gì vướng mắc thông báo cho Cụm trưởng để kịp thời phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận :

–  BBT-TWMTTQVN;
– Văn phòng TWMT;
– Các hội thành viên;
– Các UV- Đoàn Chủ tịch;
– Các Ban TW Hội;
– Lưu VT.    

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Đã ký

 Vũ Trọng Kim

CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA

 

Download văn bản: Download