Thông báo 249/HCTNXP VN về Bản tin Cựu TNXP Việt Nam

Đăng lúc: 23-08-2018 10:39 Sáng - Đã xem: 82 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM 

     Số: 249/HCTNXP VN

“V/v Kiện toàn Bộ phận biên tập Bản tin
của Hội cựu TNXP Việt Nam”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày  21      tháng  8    năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến của Thường trực Đoàn Chủ tịch

Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam 

 

          Để nâng cao chất lượng bản tin, kiện toàn, bổ sung bộ phận biên tập Bản tin của Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, ngày 17/8/2018 Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã họp thống nhất và thông báo đến các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội như sau:

  1. Ban Tuyên truyền thi đua lập văn bản báo cáo với cơ quan quản lý xuất bản về việc thay đổi thời gian và kích thước phát hành bản tin 2 tháng một lần của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam.
  2. Để kịp thời rút kinh nghiệm những sai sót trong một vài số bản tin gần đây, thời gian tới Chủ tịch Hội sẽ trực tiếp tham gia vào việc giám sát quá trình biên tập và xuất bản bản tin; bổ sung hai đồng chí: Lê Văn Hòa, Chánh văn phòng, Đồng Sỹ Tiến, cán bộ Ban Tuyên truyền thi đua tham gia Ban biên tập bản tin, thể hiện như sau:

                   Ban Biên tập:

                   Người chịu trách nhiệm xuất bản: Võ Văn Cận, Trưởng Ban;

                   Phạm Mỹ Hạnh, Thư ký Ban biên tập;

                  Lê Văn Hòa, Ủy viên Ban Biên tập;

                  Đồng Sỹ Tiến, Ủy viên Ban Biên tập.

  1. Giao Văn phòng Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam làm việc trực tiếp với cơ quan phối hợp in ấn, sản xuất bản tin xem xét rút kinh nghiệm quá trình phối hợp trong thời gian qua để đổi mới nâng cao chất lượng bản tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên Cựu TNXP.

Thông báo này được gửi tới các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch và các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam để theo dõi, tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có những vấn đề mới nảy sinh sẽ được điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
– TT ĐCT- TW HCTNXPVN;

– Các ban chuyên môn;
– Bộ phận Biên tập bản tin;
– Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH  

  Đã ký 

Vũ Trọng Kim

 

 

 

 

 

Download văn bản: Download