Thông báo 387/TB-HCTNXPVN kết luận Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018

Đăng lúc: 26-12-2018 4:04 Chiều - Đã xem: 46 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
Số: 387 /TB- HCTNXPVN  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập-Tự doHạnh phúc

 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

    

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018
Triển khai Phương hướng Nhiệm vụ năm 2019

 Ngày 13/12/2018 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019 tổ chức hội nghị Ban chấp hành, kỳ họp thứ 7 (mở rộng) tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2019, trong không khí dân chủ và đồng thuận hội nghị đã thống nhất kết luận hội nghị theo các nội dung sau:

I. Kết quả công tác Hội năm 2018

  1. Hội nghị Ban chấp hành nhất trí với báo cáo đánh giá tổng kết công tác Hội năm 2018, năm hoạt động theo chủ đề “Xây dựng Hội vững mạnh, tham gia công tác cộng đồng, Vì nghĩa tình đồng đội”. Kết quả các mặt hoạt động năm 2018 tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng tổ chức Hội và hoạt đông kiểm tra; tình hình tư tưởng hội viên, công tác tuyên truyền giáo dục Hội và công tác thi đua; Kết quả việc phối hợp giải quyết chính sách đối với TNXP; Phong trào “Vì Nghĩa tình đồng đội”; Hội tham gia các chương trình kinh tế, văn hóa- xã hội, Quốc phòng, An ninh; giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Hoạt động công tác Nữ Cựu TNXP.
  2. Đánh giá cao kết quả đạt được năm 2018, hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại một số ít địa phương trong công tác xây dựng tổ chức Hội chưa chặt chẽ, không tuân thủ quy định của Điều lệ; giải quyết công việc không đúng thẩm quyền; thiếu đoàn kết nhất trí trong đội ngũ cán bộ chủ chốt; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đi các cấp; chưa giải quyết dứt điểm ảnh hưởng tới uy tín của Hội, lòng tin của hội viên và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.
  3. Hội nghị đã thống nhất cho 04 đồng chí nghỉ không tiếp tục tham gia Ban chấp hành vì lý do sức khỏe và yêu cầu công việc. Bầu bổ sung 07 đồng chí tham gia Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ (2014- 2019) là Chủ tịch Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố, là cán bộ chuyên trách công tác tại các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội.
  4. Hội nghị đã thống nhất cho 02 đồng chí nghỉ không tiếp tục tham gia Đoàn Chủ tịch vì lý do sức khỏe và yêu cầu công việc. Bầu bổ sung 05 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch khóa III nhiệm kỳ (2014- 2019). 

II. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Chủ đề và nhiệm vụ hoạt động của Hội năm 2019 là:

“Đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; Nhân chứng lịch sử đồng hành vì “Nghĩa tình đồng đội”; Năng động sáng tạo góp sức vì cộng đồng xã hội; Hội viên và doanh nhân đồng tâm thi đua phát triển”. Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ các cấp theo đề án “Công tác tổ chức cán bộ Hội Cựu TNXP giai đoạn 2019- 2024”; Chuẩn bị Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

 Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên công tác Hội tập trung vào những nội dung biện pháp chủ yếu dưới đây:

1. Công tác tổ chức, kiểm tra: Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ của cơ sở; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ Hội; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; tích cực tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế hoạt động Hội; giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Phát thẻ hội viên, hướng dẫn kết nạp hội viên, hướng vào quan tâm tới lực lượng TNXP sau năm 1975, trong chiến tranh bảo vệ biên giới, trong phát triển kinh tế.

2. Công tác tuyên truyền thi đua: Động viên hội viên đi đầu gương mẫu tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực hưởng ứng và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phát động. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chất lượng trang thông tin điện tử (website) và bản tin hàng tháng của Hội, gắn với việc giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên tích cực tham gia công tác giám sát phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hoàn chỉnh các tài liệu trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đề nghị bổ sung, sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng để tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

3. Phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP

– Thực hiện việc phối hợp giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP, giải quyết tồn đọng chế độ chính sách thương binh, liệt sỹ; chế độ nhiễm chất độc hóa học diôxin ở vùng giáp ranh; tháo gỡ vướng mắc việc xác nhận liệt sỹ cho 50 TNXP Tổng đội 204 Khu V; 06 TNXP hy sinh tại Lạng Sơn; 01 TNXP hy sinh ở Ma Lù Thàng Lai Châu; Tiếp tục triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với các tỉnh còn lại.

– Cùng với Ban TNXP Trung ương Đoàn hoàn thiện đề án về thực trạng và đề xuất xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử TNXP trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. Xây dựng nội dung kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019.

  Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP theo Thông tư 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Nghiên cứu, đề xuất về chính sách cho TNXP xây dựng kinh tế sau năm 1975

– Đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Sửa đổi Thông tư 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 liên bộ Lao động-TBXH, Bộ Quốc phòng

 – Phối hợp với Bộ Lao động- TBXH giải quyết chế độ chính sách cho TNXP, đề xuất quy trình giải quyết chế độ, chính sách phù hợp. Giải quyết chế độ, chính sách đối với thương binh liệt sỹ theo Thông báo số 2178/TB-LĐTBXH ngày 04/6/2018 của Bộ Lao động- TBXH.

– Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động TBXH xem xét bổ sung ranh giới, địa bàn bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Quảng Trị và biên giới Việt- Lào.

– Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét ban hành chính sách đối với TNXP giai đoạn 1976- 1978; sửa đổi chính sách ưu đãi đối với cán bộ Hội.

 – Trung ương Hội chuẩn bị đầy đủ báo cáo việc thực hiện thông báo kết luận số 102-TB/KL ngày 22/9/2014 củ Bộ Chính trị về Hội quần chúng để đề nghị Hội cả nước đều được công nhận Hội có tính chất đặc thù.

4. Hội tham gia các chương trình kinh tế, văn hóa- xã hội, Quốc phòng, An ninh; giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước

 – Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế của mỗi địa phương, tùy theo điều kiện cụ thể phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống TNXP, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào: “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “xây dựng gia đình văn hóa”, “an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 – Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện đường lối chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

 – Các cấp Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội phản ánh kịp thời ý kiến, tâm tư, nguyện vọng tình cảm của hội viên thông qua các hoạt động tiếp súc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp, các hội nghị của Đảng, Chính quyền, đoàn thể mỗi địa phương.

5. Phong trào Vì nghĩa tình đồng đội

– Đẩy mạnh phong trào Vì nghĩa tình đồng đội thông qua các hoạt động cụ thể: “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo bền vững”; đẩy mạnh việc xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, quản lý sử dụng quỹ công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả ở từng cấp Hội.

– Hướng dẫn các tổ chức Hội tổ chức tọa đàm rút kinh nghiệm từ các gương điển hình tiên tiến, mô hình làm kinh tế giỏi trong Cựu TNXP để phổ biến nhân rộng các mô hình tiên tiến phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chú trọng phát triển “Hộ gia đình Cựu TNXP, doanh nhân TNXP làm kinh tế giỏi”. Tạo điều kiện để hội viên được vay vốn, phát triển kinh tế tiến tới tổ chức hội nghị “Đại biểu điển hình tiên tiến Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vào năm 2020”.

 – Tổ chức rút kinh nghiệm các mô hình hoạt động như: Nuôi “Heo đất, lợn đất”; Thăm khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí; “Hũ gạo tình thương, bát cháo từ tâm, tấm bánh chưng tình nghĩa…”, xây dựng mô hình các câu lạc bộ sản xuất, câu lạc bộ văn thể trong phong trào nghĩa tình đồng đội.

 – Vận động các cấp, ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị các nhà hảo quan tâm hỗ trợ giúp đỡ bằng việc tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm và những phần quà vào các dịp tết, lễ giúp cho Cựu TNXP nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa có cuộc sống giảm nghèo bền vững.

 – Thực hiện chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành, đoàn thể là: Bộ Lao động- TBXH; Bộ Giao thông vận tải; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiên cứu ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Công tác nữ Cựu TNXP

– Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ Cựu TNXP, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, Hội phụ nữ các cấp, các doanh nghiệp hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên Nữ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, nữ Cựu TNXP cô đơn, tạo đều kiện để chị em vượt qua nghèo khó có cuộc sống ổn định dài lâu.

– Duy trì hoạt động của các Ban công tác nữ Cựu TNXP tại các tỉnh, thành Hội, phối hợp với Hội phụ nữ các địa phương tổ chức các hoạt động thăm viếng dâng hương, tu sửa nghĩa trang, khu di tích lịch sử TNXP, gặp mặt thăm hỏi, trao quà động viên chị em nữ Cựu TNXP đặc biệt là chị em nữ có hoàn cảnh khó khăn cô đơn không nơi nương tựa vào các ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…

– Thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, xây dựng gia đình văn hóa “No ấm, Bình đẳng, Tiến bộ, Hạnh phúc”; Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, động viên chị em chung tay góp vốn giúp đỡ nhau làm kinh tế xóa nghèo.

Căn cứ vào kết luận hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 các cấp Hội báo cáo với cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận các địa phương để nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của Hội trong năm 2019./.

Nơi nhận:    
– Các đồng chí ủy viên BCH;    
– Các tỉnh, thành Hội;
– Ban Dân vận TW;
– Bội Nội vụ;
– UBTW MTTQ Việt Nam;
– Lưu VT.  

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Đã ký

 

Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download