Bản tin Cựu Thanh niên xung phong số 121 (Tháng 5+6/2019)