Chủ tịch nước gặp mặt đại diện cựu thanh niên xung phong các thế hệ