Công văn 246 /HCTNXPVN đề nghị sửa đổi Luật Thi đua – Khen thưởng, tặng thưởng Huy chương đối với TNXP

Đăng lúc: 16-08-2018 2:49 Chiều - Đã xem: 73 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

––––––––

Số:246 /HCTNXPVN

V/v đề nghị sửa đổi
Luật Thi đua – Khen thưởng, tặng thưởng Huy chương đối với TNXP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 16   tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội
– Thủ tướng Chính phủ
– Bộ trưởng Bộ Nội vụ
– Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

 

          Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam nhận được văn bản số 1728/BTĐKT-V1 ngày 30/7/2018 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương “V/v góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi)”, trong đó có nội dung về Huy chương đối với Thanh niên xung phong. Hội Cựu TNXP Việt Nam (Hội) báo cáo và đề nghị như sau:

          1. Trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khắc phục hậu quả chiến tranh, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc có hơn nửa triệu (500.000) nam, nữ TNXP làm nhiệm vụ ở các chiến trường, các địa bàn trọng điểm của cả nước để phục vụ chiến đấu, tham gia chiến đấu (có trên 43.000 người bị thương, trên 6.000 người hy sinh, gần 18.000 người và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học (số liệu tháng 7/2017); thời gian phục vụ tại ngũ từ 3 năm đến 5 năm, 7 năm, 10 năm vào các thời kỳ trọng điểm và chiến tranh ác liệt. Nhưng TNXP chưa được Đảng, Nhà nước khen thưởng về thời gian phục vụ tại ngũ. Theo nguyện vọng của cựu TNXP cả nước, từ năm 2010 đến nay, Hội đã có nhiều văn bản báo cáo, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền để Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy chương cho cá nhân TNXP để ghi nhận sự cống hiến, vinh dự và thời gian phục vụ, xây dựng Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (như “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” của Quân đội). Khi sửa đổi Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013, Hội đề nghị lấy tên là tặng thưởng “Huy chương thanh niên xung phong kháng chiến”, nhưng cơ quan có thẩm quyền cho rằng trùng lắp với thành tích đã khen thưởng kháng chiến, nên chưa được giải quyết. Ngày 22/8/2016, tại buổi làm việc với Hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến “Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét trình Quốc hội xem xét sửa Luật Thi đua – Khen thưởng” (Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 06/9/2016 của Văn phòng Chính phủ). Ngày 25/10/2016, Hội có Tờ trình số 391/TTr-HCTNXPVN với Ban Bí thư Trung ương Đảng; ngày 07/2/2017, tại buổi làm việc của Ban Bí thư, Chủ tịch Hội Vũ Trọng Kim đã trực tiếp báo cáo rõ, sau đó được Ban Bí thư kết luận: “Đồng ý chủ trương tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Văn bản số 3257-CV/VCTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng; đã gửi Bộ Nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương).

          Do đó, Hội đề nghị hồ sơ xây dựng Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi) năm 2018 của Bộ nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương không ghi là tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” mà là tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, như Ban Bí thư Trung ương Đảng đã kết luận.

         2. Trong dự thảo báo cáo tác động chính sách về khen thưởng Huy chương cho thanh niên xung phong, đề nghị không đưa mục “Tác động tới các khoản trợ cấp của Nhà nước: trợ cấp xã hội, bảo trợ, an sinh xã hội theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg vì chính sách này đã giải quyết xong. Chỉ tính các khoản chi phí trực tiếp về Huy chương như: chi phí làm bằng khen, làm Huy chương và mức khen thưởng bằng tiền cho cá nhân.

          3. Về “Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi)”, có nêu loại ý kiến thứ nhất cho rằng: không bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” để tặng cho thanh niên xung phong…(và các vấn đề nêu ở mục 2).

         Vấn đề này, Hội thấy như sau:

         – Hội không đề nghị tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” mà đề nghị tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân thanh niên xung phong như “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” của Quân đội; tặng thưởng thống nhất một hạng, có niên hạn phục vụ từ 2 năm trở lên, do đó không trùng lắp với khen thưởng thành tích kháng chiến.

         – Về Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý đó là khen thưởng thành tích của toàn Lực lượng TNXP, không trùng lắp với khen thưởng cá nhân, mà đó chính là ghi nhận thành tích cho mỗi cá nhân TNXP đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

         4. Cựu TNXP các thời kỳ (chống Pháp đã trên 80 – 90 tuổi, chống Mỹ đã trên 70 – 80 tuổi, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã trên 70 tuổi) tha thiết đề nghị Đảng, Nhà nước sớm khen thưởng để ghi nhận thời gian phục vụ tại ngũ xây dựng Lực lượng thanh niên xung phong từ năm 1950 và kỷ niệm vẻ vang cho gia đình.

         Theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 3257-CV/VCTW ngày 07/02/2017; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam trân trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho bổ sung vào Luật Thi đua – Khen thưởng hoặc có Nghị quyết riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban dự thảo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
– Cổng thông tin điện tử Ban TĐ-KT TW;
– Lưu VP, Ban CS.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download