CỤ THỂ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN KHEN THƯỞNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG